Rasismi http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132667/all Sun, 19 May 2019 11:26:10 +0300 fi Mihin vihapuhetta tarvitaan? http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan <p>Eri ministeriöiden asettaman työryhmän laatima <a href="http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613"><u>raportti</u></a> vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamisesta julkaistiin äskettäin. Se on saanut osakseen runsaasti huomiota, kuten tietysti odottaa sopii. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi sen käsitteellisestä sekavuudesta ja varsin läpinäkyvästä pyrkimyksestä vakiintuneiden intressien vallan pönkittämiseen, joka puolestaan vaikuttaisi kumpuavan toisaalta yleisemmästä huolesta yhteiskunnallisen vakauden rapautumisesta ja toisaalta spesifisemmästä huolesta siitä, että varsinkin nuoret altistuvat uusien kommunikaatioväylien kautta heitä mahdollisesti vahingoittavalle kielenkäytölle. Tällainen kritiikki on nähdäkseni aiheellista, ja erityisesti sopii kysyä, missä määrin valtiovallan tulisi puuttua ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja verkottumiseen, vaikka tämä tapahtuisikin yleisen sosiaalisen kontrollin ulottumattomissa. Koska tällaisia asioita on kuitenkin käsitelty jo jokseenkin ansiokkaasti esimerkiksi <a href="http://juhamolari.blogspot.com/2019/05/sisaministerio-sanat-ovat-tekoja.html?m=1"><u>täällä</u></a>, keskityn tässä viharikoksen ja vihapuheen määritelmien ja yleisten tulkintojen sokeisiin pisteisiin.</p><p>Kumpikin käsite määritellään raportin liitteenä olevassa selvityksessä. Viharikoksesta kerrotaan seuraavaa:</p><p><em>&rdquo;Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Täten uhrin todellisella viiteryhmällä ei ole merkitystä.&rdquo;</em></p><p>Vihapuhe puolestaan tarkoittaa seuraavaa:</p><p><em>&rdquo;Vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.&rdquo; [&hellip;] Toisaalta näiden määritelmien tarkoitus ei ole oikeudellinen arviointi vaan tietoisuuden lisääminen.</em></p><p>Ensiksi on huomattava, että viharikoksen määritelmä on näistä kahdesta tarkempi ja siksi parempi. Vihapuheen määritelmässä puolestaan jää enemmän avoimeksi se, sovelletaanko sitä kaikkiin kielenkäyttäjiin vai vain niihin, jotka puhuvat pahasti ulkomaalaisista ja juutalaisista. Etnisyyden voidaan tietysti katsoa viittaavan keneen tahansa, mutta ulkomaalaisvastaisuuden ja antisemitismin erikseen mainitseminen antaa aihetta muodostaa tulkinta, jossa vain Suomessa olevat vähemmistöt voivat joutua vihan kohteeksi. Tätä tulee tietysti välttää, jotta voidaan ehkäistä vähemmistön tyranniaa. Vaikka kyseessä ei olekaan lakitekninen käsite, tulee vihapuhe määritellä vähintäänkin yhtä inklusiivisesti ja tasapuolisesti kuin viharikoksen käsite.</p><p>Epäselvistä määritelmistä saattaa nimittäin seurata sellainen epätoivottava tilanne, jossa viharikoksen tai -puheen kriteerien voidaan katsoa täyttyvän jo siksi, että tekijän ja kohteen etninen tausta tai kieli ja kulttuuri ovat toisistaan poikkeavia, ilman että täytyy näyttää toteen mitään erityistä vihamotiivia. Tästä onkin jo havaittavissa merkkejä: esimerkiksi entinen kansanedustaja Jani Toivola kävi jokin aika sitten MTV3-kanavan <em>Studio</em>-ohjelmassa <a href="https://www.mtv.fi/sarja/studio-33001050001/jakso-9-rasismi-1071607"><u>kertomassa</u></a>, miten on joutunut elämässään rasismin uhriksi. Tämä siksi, että häntä on nimitelty ja suljettu pois porukoista sanankäytöllä, joka on perustunut hänen ihonväriinsä tai etnisyyteensä liittyviin piirteisiin. Koska olen itsekin kokenut nimittelyä ja syrjintää, heräsi mielessäni kysymys, että jos Toivolan kiusaaminen oli rasistisesti motivoitua, niin millä selitetään jonkun muun kokemaa kiusaamista, jossa sekä kiusaajalla että kiusatulla on saman sävyinen iho ja samat kulttuuriset käytännöt? Samoin voi kysyä, että miksi itse tasavallan presidentti katsoi aiheelliseksi puuttua lapsen huonoon kohteluun silloin, kun kiusattu 11-vuotias Valtteri oli ihonväriltään tumma? Mistä johtuu se, että tummaihoisuus on Suomessa asia, joka ravistelee koko etablementtia huipulla saakka? Näiden anekdoottien perusteella vaikuttaa siltä, että jonkinlaista viha- tai rasismimotiivia epäillään, jos teon kohde ei ole vaaleaihoinen. Ja vaikka joskus olisi toisinkin päin, tulisi vihahommia puuhailtaessa pitää huoli siitä, että ihonväristä ei tule mitään rikosta tai muuta insidenttiä selvitettäessä asiaa automaattisesti pahentavaa tai paisuttelevaa tekijää silloin, kun mitään selvää vihamotiivia ei ole.</p><p>Yleisempi ja vakavampi ongelma on kuitenkin se, että esimerkiksi vihapuheen määrittelyn tai rangaistavuuden tarpeellisuutta ei oikein osata perustella mitenkään selkeästi. Raportin aluksi kyllä todetaan, että vihapuheella saadaan dehumanisoitua vihollinen sodan tai konfliktin aikana, ja että esimerkiksi juutalaisiin kohdistunut vihapuhe oli eräs holokaustin mahdollistanut tekijä. Vaikuttaisi kuitenkin olevan niin, että vihollista dehumanisoidaan vasta sitten, kun ollaan jo sodassa tai ainakin lähellä sitä. Vihapuhe ei siis tällöin ole syy, vaan pikemminkin seuraus, joka näkemys on myös tämän raportin perusta: vihapuheen kerrotan olevan sidoksissa yhteiskunnan ristiriitoihin, joiden luomasta maaperästä se nousee ja joita se ruokkii. Toisaalta kansanryhmiä vastaan kiihottamista käsittelevä lainsäädäntö tietääkseni jo kattaa kaikenlaiset joukkotuhoon ja väkivaltaan yllyttävät puheet, joten tältäkin osalta vihapuheen tarpeellisuus jää hieman hämäräksi.</p><p>Mitä viharikollisuuteen yleensä tulee, voidaan Wikipedia-tasoisella ymmärryksellä spekuloida, että vihan luokittelu rangaistusten koventamisperusteeksi ei ole mitenkään erityisen vakuuttavaa tai yksiselitteisen toivottavaa. On epäselvää, miksi juuri viha olisi kaikista rikollisuutta motivoivista tekijöistä kaikkein vaarallisin, tai miksi viharikokset olisivat muita rikoksia haitallisempia. Vaarana tässä on, että vihamotiivin lisääminen rikoslakiin kaventaa ajattelun vapautta ja heikentää eri ryhmien välistä luottamusta. Paradoksaalisesti voi siis käydä juuri päinvastoin kuin pitäisi, eli puhe vihapuheesta lisää epäluuloisuutta kanssakäymisessä ja näin heikentääkin yhteiskunnallista vakautta. Koska viharikoksia pidetään erityisen haitallisina monikulttuurisissa yhteiskunnissa, ei ole mikään ihme, että monikulttuurin vastustajat pitävät vihapuhekeskustelua lähinnä pyrkimyksenä tehdä Suomesta entistä monikulttuurisempaa maata. Koska monikulttuurisuuskehitystä perustellaan usein vasemmiston laajalti kritisoimalla vaihtoehdottomuusretoriikalla, ja koska myös vihapuhe vaikuttaa heikosti perustellulta käsitteeltä, vedetään tästä helposti se johtopäätös, että tällaisten raporttien ainoa tarkoitus on keksiä tapoja, joilla Suomesta saadaan tehtyä puoliväkisin entistä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempi.</p><p>Raportin lopuksi esitetään erinäisiä toimenpide-ehdotuksia, joiden keinoin halutaan edistää eri ryhmien välisiä hyviä suhteita ja vähentää eriytymistä. Kuten odottaa sopii, ne perustuvat erilaisten toimenpiteiden ja instanssien &rdquo;lisäämiselle&rdquo;, &rdquo;vahvistamiselle&rdquo;, &rdquo;kehittämiselle&rdquo;, &rdquo;edistämiselle&rdquo;, &rdquo;parantamiselle&rdquo;, &rdquo;varmistamiselle&rdquo; ja niin edelleen. Ottamatta kantaa ehdotusten laatuun, haluaisin esittää itsekin muutaman toiveen asiaan liittyen. Ensinnäkin on käsitteellistä epäselvyyttä vähennettävä tuottamalla tarkat ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraiset määritelmät esimerkiksi vihapuheesta. Toiseksi tulee pyrkiä selvittämään mahdollisimman luotettavasti niitä seurauksia, joita erilaisten vihamotiivien lisäämisellä rikoslakiin, opetussuunnitelmiin tai julkiseen keskusteluun yleensä on. Kolmanneksi tulee toimittajien ja muiden yhteiskunnassa kuuluvien henkilöiden välttää siihen ansaan astumista, jossa konflikteja tai ristiriitoja selitetään automaattisesti vihalla tai rasismilla siksi, että niiden osapuolilla on erivärinen iho tai erilaiset kulttuuritaustat. Viimeisimpänä tulee kultivoida ihmisten omaa kykyä reagoida loukkauksiin ja kaltoinkohteluun sekä puolustaa itseään tavoilla, jotka eivät aina vaadi auktoriteettien tai yhteiskunnan väliintuloa. Tässä siis pätee jokseenkin sama kuin ilmastonmuutoksessa: ilmiön torjumisen lisäksi tulee resursseja käyttää sopeutumiseen ja reagointiin, sillä siitä on apua tässä ja nyt eikä ainoastaan joskus tulevaisuudessa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eri ministeriöiden asettaman työryhmän laatima raportti vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamisesta julkaistiin äskettäin. Se on saanut osakseen runsaasti huomiota, kuten tietysti odottaa sopii. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi sen käsitteellisestä sekavuudesta ja varsin läpinäkyvästä pyrkimyksestä vakiintuneiden intressien vallan pönkittämiseen, joka puolestaan vaikuttaisi kumpuavan toisaalta yleisemmästä huolesta yhteiskunnallisen vakauden rapautumisesta ja toisaalta spesifisemmästä huolesta siitä, että varsinkin nuoret altistuvat uusien kommunikaatioväylien kautta heitä mahdollisesti vahingoittavalle kielenkäytölle. Tällainen kritiikki on nähdäkseni aiheellista, ja erityisesti sopii kysyä, missä määrin valtiovallan tulisi puuttua ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja verkottumiseen, vaikka tämä tapahtuisikin yleisen sosiaalisen kontrollin ulottumattomissa. Koska tällaisia asioita on kuitenkin käsitelty jo jokseenkin ansiokkaasti esimerkiksi täällä, keskityn tässä viharikoksen ja vihapuheen määritelmien ja yleisten tulkintojen sokeisiin pisteisiin.

Kumpikin käsite määritellään raportin liitteenä olevassa selvityksessä. Viharikoksesta kerrotaan seuraavaa:

”Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Täten uhrin todellisella viiteryhmällä ei ole merkitystä.”

Vihapuhe puolestaan tarkoittaa seuraavaa:

”Vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.” […] Toisaalta näiden määritelmien tarkoitus ei ole oikeudellinen arviointi vaan tietoisuuden lisääminen.

Ensiksi on huomattava, että viharikoksen määritelmä on näistä kahdesta tarkempi ja siksi parempi. Vihapuheen määritelmässä puolestaan jää enemmän avoimeksi se, sovelletaanko sitä kaikkiin kielenkäyttäjiin vai vain niihin, jotka puhuvat pahasti ulkomaalaisista ja juutalaisista. Etnisyyden voidaan tietysti katsoa viittaavan keneen tahansa, mutta ulkomaalaisvastaisuuden ja antisemitismin erikseen mainitseminen antaa aihetta muodostaa tulkinta, jossa vain Suomessa olevat vähemmistöt voivat joutua vihan kohteeksi. Tätä tulee tietysti välttää, jotta voidaan ehkäistä vähemmistön tyranniaa. Vaikka kyseessä ei olekaan lakitekninen käsite, tulee vihapuhe määritellä vähintäänkin yhtä inklusiivisesti ja tasapuolisesti kuin viharikoksen käsite.

Epäselvistä määritelmistä saattaa nimittäin seurata sellainen epätoivottava tilanne, jossa viharikoksen tai -puheen kriteerien voidaan katsoa täyttyvän jo siksi, että tekijän ja kohteen etninen tausta tai kieli ja kulttuuri ovat toisistaan poikkeavia, ilman että täytyy näyttää toteen mitään erityistä vihamotiivia. Tästä onkin jo havaittavissa merkkejä: esimerkiksi entinen kansanedustaja Jani Toivola kävi jokin aika sitten MTV3-kanavan Studio-ohjelmassa kertomassa, miten on joutunut elämässään rasismin uhriksi. Tämä siksi, että häntä on nimitelty ja suljettu pois porukoista sanankäytöllä, joka on perustunut hänen ihonväriinsä tai etnisyyteensä liittyviin piirteisiin. Koska olen itsekin kokenut nimittelyä ja syrjintää, heräsi mielessäni kysymys, että jos Toivolan kiusaaminen oli rasistisesti motivoitua, niin millä selitetään jonkun muun kokemaa kiusaamista, jossa sekä kiusaajalla että kiusatulla on saman sävyinen iho ja samat kulttuuriset käytännöt? Samoin voi kysyä, että miksi itse tasavallan presidentti katsoi aiheelliseksi puuttua lapsen huonoon kohteluun silloin, kun kiusattu 11-vuotias Valtteri oli ihonväriltään tumma? Mistä johtuu se, että tummaihoisuus on Suomessa asia, joka ravistelee koko etablementtia huipulla saakka? Näiden anekdoottien perusteella vaikuttaa siltä, että jonkinlaista viha- tai rasismimotiivia epäillään, jos teon kohde ei ole vaaleaihoinen. Ja vaikka joskus olisi toisinkin päin, tulisi vihahommia puuhailtaessa pitää huoli siitä, että ihonväristä ei tule mitään rikosta tai muuta insidenttiä selvitettäessä asiaa automaattisesti pahentavaa tai paisuttelevaa tekijää silloin, kun mitään selvää vihamotiivia ei ole.

Yleisempi ja vakavampi ongelma on kuitenkin se, että esimerkiksi vihapuheen määrittelyn tai rangaistavuuden tarpeellisuutta ei oikein osata perustella mitenkään selkeästi. Raportin aluksi kyllä todetaan, että vihapuheella saadaan dehumanisoitua vihollinen sodan tai konfliktin aikana, ja että esimerkiksi juutalaisiin kohdistunut vihapuhe oli eräs holokaustin mahdollistanut tekijä. Vaikuttaisi kuitenkin olevan niin, että vihollista dehumanisoidaan vasta sitten, kun ollaan jo sodassa tai ainakin lähellä sitä. Vihapuhe ei siis tällöin ole syy, vaan pikemminkin seuraus, joka näkemys on myös tämän raportin perusta: vihapuheen kerrotan olevan sidoksissa yhteiskunnan ristiriitoihin, joiden luomasta maaperästä se nousee ja joita se ruokkii. Toisaalta kansanryhmiä vastaan kiihottamista käsittelevä lainsäädäntö tietääkseni jo kattaa kaikenlaiset joukkotuhoon ja väkivaltaan yllyttävät puheet, joten tältäkin osalta vihapuheen tarpeellisuus jää hieman hämäräksi.

Mitä viharikollisuuteen yleensä tulee, voidaan Wikipedia-tasoisella ymmärryksellä spekuloida, että vihan luokittelu rangaistusten koventamisperusteeksi ei ole mitenkään erityisen vakuuttavaa tai yksiselitteisen toivottavaa. On epäselvää, miksi juuri viha olisi kaikista rikollisuutta motivoivista tekijöistä kaikkein vaarallisin, tai miksi viharikokset olisivat muita rikoksia haitallisempia. Vaarana tässä on, että vihamotiivin lisääminen rikoslakiin kaventaa ajattelun vapautta ja heikentää eri ryhmien välistä luottamusta. Paradoksaalisesti voi siis käydä juuri päinvastoin kuin pitäisi, eli puhe vihapuheesta lisää epäluuloisuutta kanssakäymisessä ja näin heikentääkin yhteiskunnallista vakautta. Koska viharikoksia pidetään erityisen haitallisina monikulttuurisissa yhteiskunnissa, ei ole mikään ihme, että monikulttuurin vastustajat pitävät vihapuhekeskustelua lähinnä pyrkimyksenä tehdä Suomesta entistä monikulttuurisempaa maata. Koska monikulttuurisuuskehitystä perustellaan usein vasemmiston laajalti kritisoimalla vaihtoehdottomuusretoriikalla, ja koska myös vihapuhe vaikuttaa heikosti perustellulta käsitteeltä, vedetään tästä helposti se johtopäätös, että tällaisten raporttien ainoa tarkoitus on keksiä tapoja, joilla Suomesta saadaan tehtyä puoliväkisin entistä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempi.

Raportin lopuksi esitetään erinäisiä toimenpide-ehdotuksia, joiden keinoin halutaan edistää eri ryhmien välisiä hyviä suhteita ja vähentää eriytymistä. Kuten odottaa sopii, ne perustuvat erilaisten toimenpiteiden ja instanssien ”lisäämiselle”, ”vahvistamiselle”, ”kehittämiselle”, ”edistämiselle”, ”parantamiselle”, ”varmistamiselle” ja niin edelleen. Ottamatta kantaa ehdotusten laatuun, haluaisin esittää itsekin muutaman toiveen asiaan liittyen. Ensinnäkin on käsitteellistä epäselvyyttä vähennettävä tuottamalla tarkat ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraiset määritelmät esimerkiksi vihapuheesta. Toiseksi tulee pyrkiä selvittämään mahdollisimman luotettavasti niitä seurauksia, joita erilaisten vihamotiivien lisäämisellä rikoslakiin, opetussuunnitelmiin tai julkiseen keskusteluun yleensä on. Kolmanneksi tulee toimittajien ja muiden yhteiskunnassa kuuluvien henkilöiden välttää siihen ansaan astumista, jossa konflikteja tai ristiriitoja selitetään automaattisesti vihalla tai rasismilla siksi, että niiden osapuolilla on erivärinen iho tai erilaiset kulttuuritaustat. Viimeisimpänä tulee kultivoida ihmisten omaa kykyä reagoida loukkauksiin ja kaltoinkohteluun sekä puolustaa itseään tavoilla, jotka eivät aina vaadi auktoriteettien tai yhteiskunnan väliintuloa. Tässä siis pätee jokseenkin sama kuin ilmastonmuutoksessa: ilmiön torjumisen lisäksi tulee resursseja käyttää sopeutumiseen ja reagointiin, sillä siitä on apua tässä ja nyt eikä ainoastaan joskus tulevaisuudessa.

]]>
2 http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan#comments Itsepuolustus Rasismi Vihapuhe Vihapuhetyöryhmä Yhdenvertaisuus Sun, 19 May 2019 08:26:10 +0000 Jaakko Naski http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan
Erään talousliberaalin radikalisoituminen osa 4: lopullinen ratkaisu http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275946-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-4-lopullinen-ratkaisu <p>Mitä opimme Marco de Witin omasta tekstistä? Ensimmäisessä osassa <a href="http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275010-eraan-talousliberaalin-radikalisoutuminen">analysoimme</a>, mistä Marco de Witin kannattama libertarismi koostuu, <a href="http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275266-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-2-aarirasismi">toisessa osassa</a> taas analysoimme, miten kyseisetä markkinaliberalismia kannattavasta ideologiasta Marco de Wit päätyi kannattamaan valkoista ylivaltaa ja fasismia, ilmiselvistä ristiriitaisuuksista huolimatta, ja <a href="http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275596-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-2-salaliittoteoriat">kolmannessa osassa</a> taas, miten koko hänen ideologiansa vaatii laajan juutalaisvastaisen salaliittoteorian, selittääkseen, miksi reaalikapitalismi ei toimi kuin teoriassa?</p><p>Marco de Witin maailmankuva vaikuttaa olevan kokoelma ristiriitaisia ideoita, jotka hänen mukaansa kuuluvat libertarianismin ytimeen. Anarkokapitalismin mukaan rajoittamaton kapitalismi on paras taloudellinen järjestelmä, jolla rakentaa vapaa yhteiskunta, mutta de Witin mukaan emme eläkään kapitalistisen järjestelmän sisällä, vaan pankkikartellin hallitsemassa taloudessa. Kapitalismi toimisi täydellisesti, jos suuria pankkeja hallitseva eliittiä ei olisi olemassa.</p><p>De Witin mukaan kaikki maailman ongelmat eivät johdukaan monimutkaisista sosioekonomisista tekijöistä ja historiallisista poliittisista päätöksistä, vaan puhtaasti kapean (juutalais) eliitin ahneudesta. Jopa maahanmuutto, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat osa pienen eliitin salajuonta, jolla tuhotaan Eurooppa. Manner taas halutaan tuhota, koska valkoinen &rdquo;rotu&rdquo; on geneettisesti kaleillaan vaatimaan enemmän vapautta ja demokratiaa kuin muut rodut, jolloin pankkikartellin salajuoni hallita ja orjuuttaa ihmiskunta käy hankalaksi. On siis tuhottava valkoinen rotu sukupuuttoon maahanmuutolla, jotta ihmiskunta voidaan lopullisesti orjuuttaa. Joten Marco de Witin ideologian mukaan, ainoa tapa saavuttaa aito hajautetun demokratian kapitalismi, on tuhota pankkikarttelli ja suorittaa laajoja etnisiä puhdistuksia.</p><p>Kuitenkin Marco de Wit ei kerro, miten hän konkreettisesti ratkaisisi nämä ongelmat, ainoastaan hän mainitsee, että kansallismielisten pitäisi perustaa aseistettuja suojeluskuntia. Perustuen tässä artikkelissa eriteltyihin havaintoihin, pidän mahdollisena sitä, että libertarismi on Marco de Witille vain tapa oikeuttaa hänen rasisminsa. Hän ei oikeasti halua perustaa pienten kaupunkien äärikapitalistista homogeenisia yhteiskunta, vaan saada Suomen valtio sulkemaan rajat ja varmistamaan valkoisten suomalaisten geneettinen &rdquo;puhtaus&rdquo;.</p><p>Koska kulttuurissamme fasismia paheksutaan, Marco de Wit on etsinyt jonkun muun ideologian, joka oikeuttaisi hänen rasisminsa, sovinisminsa ja homofobiansa ja tämä aate on libertarismin paleokonservatiivinen tulkinta. Kyseisen aatteen avulla Marco de Wit voi kertoa muille, ettei hän ole rasisti, vaan hän haluaa, että kaikilla olisi oikeus elää omissa geneettisesti ja kulttuurisesti suljetuissa yhteisöissä.</p><p>Ainakin USA:ssa on tapaus, jossa eräs fasistisia ajatuksia kannattava nuorimies kielsi olevansa fasisti tai rasisti, vaikka ajoi etnistä puhdistusta ja pakkosiirtoja, koska hän sanoi olevansa libertaari.<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a> Samalla kuitenkin tämä sama libertaariksi itseään kutsuvaa äänesti Trumppia, koska tämä koettiin pääsevän lähemmäksi rotupuhtauden tavoitteita. Eli on dokumentoitua viitteitä siitä, että äärirasistit ovat pragmatisteja, jotka tarttuvat mihin tahansa poliittiseen tilaisuuteen, jotta pääsisivät lähemmäksi lopullista tavoitteita. Lopullinen tavoite ei ole totalitaristinen diktatuuri, vaan rotupuhtaus ja kapitalismin laajentaminen. Libertarismi voikin olla joillekin toimijoille poliittinen identiteetti, jolla oikeutetaan oma toiminta, ilman että tunnetaan olevansa paha ihminen.</p><p>Kulttuurissamme arvostetaan yksilöllisyyttä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, joten diktatuurin avoin tai tietoinen kannatus koetaan niin vieraana kerronnallisena käsikirjoituksena, ettei siihen helposti tartuta. Sen sijaan etsitään jokin nykykulttuurimme sopivampi käsikirjoitus, ja erityisesti amerikkalaisessa kulttuurissa libertarismi on tällainen yhteensopivampi ja sosiaalisesti hyväksyttävämpi käsikirjoitus omalle maailmankuvalle kuin fasismi. Se, miten libertarisismin suljettujen kaupunkivaltioitten maailma saavutettaisiin, ei ole väliä, koska tarkoitus ei olekaan saavuttaa tämä ihanne, ainoastaan maalata positiivisemmaksi rasistiset tavoitteet, jotka muistuttavat paljonkin Natsi-Saksan valtiota. Marco de Witin ja muitten vastaavien äärirasistien tavoite on säilyttää tietyt kapitalismin tuottamat hierarkiat ja kansalaisvapaudet, hävittämällä uhiksi koetut ihmisryhmät.</p><p>Historitoitsija Michael Burleighin<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a> mukaan Natsi-Saksa oli äärioikeistolainen valtio, jossa suuryritysten verot alennettiin, sosiaaliturva oli ulkoistettu yksityisille hyväntekeväisyysjärjestöille, itsenäiset ammattiliitot lakkautettu ja niitten rooli työläisten oikeuksien ajajina korvattu työläisille järjestettävillä harrastustoiminnoilla. Natsi-Saksan talous piti perustua &rdquo;kansalliselle kapitalismille&rdquo; eikä pörssikeinotteluihin ja keskuspankkeihin. Maa piti puhdistaa juutalaisista ja sulkea &rdquo;idänjuutalaisten&rdquo; maahanmuutolta, ja hallinto perustaa kansanäänestyksiin. Natsi-Saksa pääsi lähemmäksi Marco de Witin ja muitten äärirasistien lopullista tavoitetta ja se onkin ehkä syy, miksi hänen sivustossaan on natsikuvastoa.</p><p>Fasismia tutkinut Robert O. Paxtonin<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a> mukaan Natsi-Saksa ja fasistinen Italia eivät syntyneet valmiina, vaan ne kehittyivät eri olosuhteitten pakosta siihen hirvittävään suuntaan, johon ne lopulta päättyivät, tarkoittaen, etteivät edes fasistit kunnolla tienneet mihin heidän ideologiansa johtaisi. Se onkin syy, miksi nykyään harva ihminen on avoimesti natsi, kun kaikki tietävät mihin se ideologia johtaa.</p><p>Mutta fasismilla on vetoa, joten on tärkeä tarkastella, miksi alun perin koko ideologia massakannatusta? Monet ihmiset ovat unohtaneet, että saadakseen massakannatusta, ideologian on vedottava radikaalisti erilaisiin ihmisiin, eikä vain pieneen fanaattiseen ydinryhmään. Esimerkiksi, vaikka fasistit kumosivat demokratian, monet oikeuttivat Hitlerin diktatuurin sillä, että tarvitaan vahva mies puolustamaan valkoisia saksalaisia kommunismilta tai juutalaisilta. Kuten klassisen liberalismin teoreetikko Ludving von Mises<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a>, joka kirjoitti <em>&rdquo;Fasismin ja muitten puolueitten teot olivat tunnepitoisia reaktioita, sille raivolle, jota he tunsivat kommunistien ja bolsevikkien tekoja kohtaan. Heti kun ensimmäinen vihan aalto on kulunut loppuun, fasistien politiikka ottaa maltillisemman polun ja todennäköisesti muuttuu siitä vielä rauhallisemmaksi ajan kuluttua. Fasistien maltillisuus perustuu siihen faktaan, että liberalismi vaikuttaa alitajuisesti heihin. &ndash;&ndash; Monet ihmiset hyväksyvät fasistien metodit, siitäkin huolimatta, että heidän talousohjelmansa on epäliberaali ja interventionistinen, koska fasistien politiikka on kaukana siitä järjettömästi ja hallitsemattomasta tuhosta, jota sivilisaation arkkivihollisiksi muodostuneet kommunistit harrastavat.&rdquo;</em></p><p>Eli monet talousliberaalit, kuten von Mises tukivat natseja, koska uskoivat päämäärän pyhittävän keinot. Misesin tapauksessa tämä päämäärä oli valkoisten yksilönvapauksien säilyttäminen kommunismilta, joka koettiin pahempana vaihtoehtona kuin fasismi. Saman opportunistisen tai utilitaristisen logiikan voi löytää myöskin taistolaisissa. Matti Hyvärisen<a href="#_edn5" name="_ednref5" title="">[5]</a> mukaan koska Neuvostoliitto ei ollut 70-luvulla ollenkaan sellainen kommunistinen ihannevaltio, jota Marx ja Lenin olivat visioineet, taistolaisten piti keksiä oikeutus päätökselleen tukea Neuvostoliittoa. Taistolaiset alkoivatkin korostaa, että Neuvostoliitto on &rdquo;teoriassa&rdquo; työläisten valtio, jonka avulla kapitalismin aiheuttama imperialismi voidaan kumota. Koska taistolaiset kokivat kapitalismia puolustavat porvarit häikäilemättöminä raakalaisina, kuten Vietnamin sodassa nähtiin, kommunistienkaan ei pitäisi noudattaa mitään sodankäynnin tai ihmisoikeuksien sääntöjä, koska eivät porvaritkaan noudata. Syntyikin kokemus &rdquo;aikuistumisesta&rdquo; jossa ollaan &rdquo;realistisia&rdquo; sodasta kapitalismia vastaan. Kaikki aiemmat rauhan ja veljeyden ihanteet asetettiin hetkellisesti sivuun lapsellisena naiiviutena, jotta voitiin voittaa sen hetkinen taistelu keinolla millä hyvänsä. Taistolaisten lopullinen tavoite ei myöskään ollut diktatuuri, vaan tasa-arvo ja rauha. Olosuhteet kuitenkin ajoivat taistolaiset aivan päinvastaiseen suuntaan.</p><p>Tämä historiallisen katsauksen tarkoitus on vain osoittaa, että ideologiset fanaatikot eivät ole fanaattisia, koska ovat ehdottomia, vaan koska he ovat valmiita tekemään, mitä tahansa päästäkseen lopulliseen tavoitteeseen Marco de Witin lopullinen tavoite on rotupuhtaus, ja vaikka hän kannattaa samaan aikaan anarkistista kapitalismia, hän on valmis asettamaan periaatteensa sivulle ja tehdä yhteistyötä varsinaisten fasistien kanssa ja jopa kannattamaan fasistista politiikkaa. Marco de Witin kaltaisille toimijoille &rdquo;vapaus&rdquo; ja &rdquo;demokratia&rdquo; ovat vain päämääriä, jotka asetetaan sivuun, sen ajan, kun koettu vihollinen tuhotaan keinoja kaihtamatta. Vapaus ja demokratia voidaankin tällä järkeilyllä kumota, ilman, että oma imago vapauden ja demokratian puolustajana kärsii. Tärkeintä on ylläpitää omakuva &rdquo;hyvänä ihmisenä&rdquo;, vaikka tekisi tai tukisi, mitä perversseimpiä asioita. Kuten taistolaiset ja 30-luvun natsien hyödylliset idiootit.</p><p>&nbsp;Kaiken ristiriitaisuuden ja omien periaatteiden kumoaminen oikeutetaan sillä, että lopullinen tavoite saadaan saavutettua. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, onko Marco de Wit koskaan pohtinut koko maailmankuvansa aiheuttamia ongelmia? Vai onko hän niin keskittynyt rotupuhtauteen, ettei hän välitä siitä, että sen saavuttamiseen tarvitaan hirvittävä määrä väkivaltaa ja ihmisoikeuksien totaalista tuhoa.</p><p>Psykoanalyytikko Erich Frommin<a href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[6]</a> on onneksi pohtinut tätä samaa, kun hän tutki fasisteja. Tutkimuksissaan Fromm päättyi muotoilemaan teoriansa &nbsp;&rdquo;tuhoamisvietti&rdquo; ideologiasta. Tämän idean mukaan jotkut ihmiset ovat niin vieraantuneita kapitalistisesa yhteiskunnassa, että he elävät vailla mitään identiteettiä. Mutta koska ihminen ei voi toimia ilman identiteettiä, tämä etsii jonkin hänen ulkopuolellaan olevan voiman, jonka ympärille hän voi rakentaa sellaisen ja tuntea yhteisöllisyyttä. Valitettavasti yksi tapa rakentaa identiteetti on jonkun asian vastustaminen tai oikeastaan vihaaminen. Frommin mukaan poliittisen vastustajan tai jonkun rodun vihaaminen voi muuttua kollektiiviseksi identiteetiksi, joka antaa merkitystä ihmisille, jotka eivät ole sellaista löytäneet nykymaailmassamme. Tällainen identiteetti muuttuu tuhoavaisuusideologiaksi, jonka ainoa tavoite on vihatun asian täydellinen musertaminen. Fromm kuitenkin erottaa tämän tuhoavaisuuden reaktiivisesta tuhoavaisuudesta, jossa puolustaudutaan jotain konkreettista hyökkäystä vastaan. Tuhoamisvietti on patologista (irrationaalisesta) vihaa, joka uinuu yksilöitten sisällä, odottaen tilaisuutta tulla ilmaistuksi. Kun se ilmaistaan, tämä viha yritetään oikeuttaa erilaisilla selityksillä, jotka syvemmällä tarkastelulla paljastuvat keinotekoisiksi. Rasistiset salaliittoteoriat ovat juuri tällaisia tuhoavaisuuden oikeuttamisyrityksiä.</p><p>Talouspolitiikka, ihmisoikeudet, ympäristö ja työläisten oikeudet ovat toisijaisia tuhoamisvietistä kärsivälle. Ainoa asia, jolla on väliä on vihatun tahon nöyryytys, alistaminen ja tuhoaminen. Jos tarkastellaan oikeistopopulisteja ja äärioikeistolaisia puolueita, niitten poliittiset ohjelmat ovat sisäisesti ristiriitaisia ja niihin oikeastaan kulutetaan hyvin vähän palstatilaa. Yksi ainoa asia, eli maahanmuutto tai vasemmiston kukistaminen saavat eniten tilaa, eikä silloin ole yllätys, että kun nämä puolueet pääsevät valtaan, he lähtevätkin karsimaan kansalaisvapauksia ja heikentämään köyhien oloja. Mutta kannattajille ei ole väliä, vaikka heidän oma elämänsä vaikeutuu äärioikeiston päästyä valtaan, koska ainakin vihattu asia voidaan viimein tuhota.&nbsp;Frommin mukaan fasismia tuettiin, koska kommunisteja ja juutalaisia vihatiin sokeasti. Nykyään voimmekin nähdä tämän saman asenteen Marco de Witissä.</p><p>En ole varma kuinka tarkoitushaluista tällainen ideologinen naamioituminen on? Voi hyvinkin olla, että nämä ihmiset eivät tietoisesti peitä ihmisvihaansa erilaisilla ideologioilla, vaan yrittävät alitajuisesti vakuuttaa itselleen, etteivät he ole rasisteja. On hyvinkin mahdollista, että anarkokapitalismi on Marro de Witille keino vakuuttaa itseään, ettei hän voi olla natsi, koska hän haluaa kaikkien ihmisten elää vapaasti, mutta erillään. Näin hän kokee, ettei voi olla paha tai fasisti, koska paha ihminen vihaa vapautta ja hän ei ole paha ihminen. Tai sitten Marco de Wit ei ollut alun perin rasisti, vaan hän ensin radikalisoitui libertarismiin ja siitä sitten fasismiin. Esimerkiksi amerikkalainen uusnatsiryhmä Atomwaffen on kuvattu keskittävän rekrytointinsa libertaareihin ja konservatiiveihin.<a href="#_edn7" name="_ednref7" title="">[7]</a> Tämä tarkoittaa, että kapitalismia ja vallitsevia hierarkioita korostavat ideologiat, kuten libertarismi ja konservatismi koetaan uusnatsien riveissä, olevan alttiimpia heidän viestilleen kuin muitten ideologioitten kannattajat. Emme voi tietää tarkalleen mitä Marco de Wit ajattelee, mutta hänen tekstinsä herättävät kaikuja ihmiskunnan pimeimmistä aspekteista. Onneksi Marco de Wit on onnistunut omalla käytöksellään marginalisoimaan itsensä täysin, eikä hän enää vaikuta olevan suora uhka kenellekään. Mutta jos muistaa, että siitä huolimatta, että taistolaiset olivat vasemmiston vähemmistöä, heillä oli suurta vaikutusvaltaa kotimaisessa politiikassa ja kulttuurissa, huolenaihetta on yhä. Marco de Wit on vain kotimaisen äärioikeiston jäävuoren huippu.</p><p>Voitte tarkastaa itse hänen kirjoitustaan tästä linkistä ja tehdä omat johtopäätökset: <a href="https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/">https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/</a></p><p>Jos mahdollisesti tämän artikkelin johdosta Marco de Wit on muokannut nettisivujaan, tässä on arkistoitu versio, johon tämä artikkeli perustuu: <a href="https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/" title="https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/">https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteen...</a></p><hr /><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Tässä YouTube discourd keskustelussa, kohdassa 1:40:45 min alkaa väittely ilmiselvän fasistin kanssa: <a href="https://youtu.be/CdnVmKWw6-4?t=6045">https://youtu.be/CdnVmKWw6-4?t=6045</a><br />&nbsp;</p><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Burleigh, Michael; suomentanut Seppo Hyrkäs, Kolmas valtakunta. Uusi historia, WSOY, Helsinki, 2004</p><p>&nbsp;</p><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Paxton, Robert O. The Anatomy of Fascism. London: Allen Lane, 2004.</p><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Von Mises, Ludwig, and Bettina Bien Greaves. Liberalism: The Classical Tradition. Indianapolis: Liberty Fund, 2005.&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> Hyvärinen, Matti, Viimeiset taistot, Vastapaino, Tampere, 1994<br />&nbsp;</p><p><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[6]</a> Fromm, Erich. Pako Vapaudesta., Helsinki: Kirjayhtymä, 1976.</p><p><a href="#_ednref7" name="_edn7" title="">[7]</a>[7] Reitman, Janet, All-American Nazis, <a href="http://www.rollingstone.com" title="www.rollingstone.com">www.rollingstone.com</a>, 2.5.2018 &lt;&lt;https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/all-american-nazis-628023/&gt;&gt;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mitä opimme Marco de Witin omasta tekstistä? Ensimmäisessä osassa analysoimme, mistä Marco de Witin kannattama libertarismi koostuu, toisessa osassa taas analysoimme, miten kyseisetä markkinaliberalismia kannattavasta ideologiasta Marco de Wit päätyi kannattamaan valkoista ylivaltaa ja fasismia, ilmiselvistä ristiriitaisuuksista huolimatta, ja kolmannessa osassa taas, miten koko hänen ideologiansa vaatii laajan juutalaisvastaisen salaliittoteorian, selittääkseen, miksi reaalikapitalismi ei toimi kuin teoriassa?

Marco de Witin maailmankuva vaikuttaa olevan kokoelma ristiriitaisia ideoita, jotka hänen mukaansa kuuluvat libertarianismin ytimeen. Anarkokapitalismin mukaan rajoittamaton kapitalismi on paras taloudellinen järjestelmä, jolla rakentaa vapaa yhteiskunta, mutta de Witin mukaan emme eläkään kapitalistisen järjestelmän sisällä, vaan pankkikartellin hallitsemassa taloudessa. Kapitalismi toimisi täydellisesti, jos suuria pankkeja hallitseva eliittiä ei olisi olemassa.

De Witin mukaan kaikki maailman ongelmat eivät johdukaan monimutkaisista sosioekonomisista tekijöistä ja historiallisista poliittisista päätöksistä, vaan puhtaasti kapean (juutalais) eliitin ahneudesta. Jopa maahanmuutto, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat osa pienen eliitin salajuonta, jolla tuhotaan Eurooppa. Manner taas halutaan tuhota, koska valkoinen ”rotu” on geneettisesti kaleillaan vaatimaan enemmän vapautta ja demokratiaa kuin muut rodut, jolloin pankkikartellin salajuoni hallita ja orjuuttaa ihmiskunta käy hankalaksi. On siis tuhottava valkoinen rotu sukupuuttoon maahanmuutolla, jotta ihmiskunta voidaan lopullisesti orjuuttaa. Joten Marco de Witin ideologian mukaan, ainoa tapa saavuttaa aito hajautetun demokratian kapitalismi, on tuhota pankkikarttelli ja suorittaa laajoja etnisiä puhdistuksia.

Kuitenkin Marco de Wit ei kerro, miten hän konkreettisesti ratkaisisi nämä ongelmat, ainoastaan hän mainitsee, että kansallismielisten pitäisi perustaa aseistettuja suojeluskuntia. Perustuen tässä artikkelissa eriteltyihin havaintoihin, pidän mahdollisena sitä, että libertarismi on Marco de Witille vain tapa oikeuttaa hänen rasisminsa. Hän ei oikeasti halua perustaa pienten kaupunkien äärikapitalistista homogeenisia yhteiskunta, vaan saada Suomen valtio sulkemaan rajat ja varmistamaan valkoisten suomalaisten geneettinen ”puhtaus”.

Koska kulttuurissamme fasismia paheksutaan, Marco de Wit on etsinyt jonkun muun ideologian, joka oikeuttaisi hänen rasisminsa, sovinisminsa ja homofobiansa ja tämä aate on libertarismin paleokonservatiivinen tulkinta. Kyseisen aatteen avulla Marco de Wit voi kertoa muille, ettei hän ole rasisti, vaan hän haluaa, että kaikilla olisi oikeus elää omissa geneettisesti ja kulttuurisesti suljetuissa yhteisöissä.

Ainakin USA:ssa on tapaus, jossa eräs fasistisia ajatuksia kannattava nuorimies kielsi olevansa fasisti tai rasisti, vaikka ajoi etnistä puhdistusta ja pakkosiirtoja, koska hän sanoi olevansa libertaari.[1] Samalla kuitenkin tämä sama libertaariksi itseään kutsuvaa äänesti Trumppia, koska tämä koettiin pääsevän lähemmäksi rotupuhtauden tavoitteita. Eli on dokumentoitua viitteitä siitä, että äärirasistit ovat pragmatisteja, jotka tarttuvat mihin tahansa poliittiseen tilaisuuteen, jotta pääsisivät lähemmäksi lopullista tavoitteita. Lopullinen tavoite ei ole totalitaristinen diktatuuri, vaan rotupuhtaus ja kapitalismin laajentaminen. Libertarismi voikin olla joillekin toimijoille poliittinen identiteetti, jolla oikeutetaan oma toiminta, ilman että tunnetaan olevansa paha ihminen.

Kulttuurissamme arvostetaan yksilöllisyyttä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, joten diktatuurin avoin tai tietoinen kannatus koetaan niin vieraana kerronnallisena käsikirjoituksena, ettei siihen helposti tartuta. Sen sijaan etsitään jokin nykykulttuurimme sopivampi käsikirjoitus, ja erityisesti amerikkalaisessa kulttuurissa libertarismi on tällainen yhteensopivampi ja sosiaalisesti hyväksyttävämpi käsikirjoitus omalle maailmankuvalle kuin fasismi. Se, miten libertarisismin suljettujen kaupunkivaltioitten maailma saavutettaisiin, ei ole väliä, koska tarkoitus ei olekaan saavuttaa tämä ihanne, ainoastaan maalata positiivisemmaksi rasistiset tavoitteet, jotka muistuttavat paljonkin Natsi-Saksan valtiota. Marco de Witin ja muitten vastaavien äärirasistien tavoite on säilyttää tietyt kapitalismin tuottamat hierarkiat ja kansalaisvapaudet, hävittämällä uhiksi koetut ihmisryhmät.

Historitoitsija Michael Burleighin[2] mukaan Natsi-Saksa oli äärioikeistolainen valtio, jossa suuryritysten verot alennettiin, sosiaaliturva oli ulkoistettu yksityisille hyväntekeväisyysjärjestöille, itsenäiset ammattiliitot lakkautettu ja niitten rooli työläisten oikeuksien ajajina korvattu työläisille järjestettävillä harrastustoiminnoilla. Natsi-Saksan talous piti perustua ”kansalliselle kapitalismille” eikä pörssikeinotteluihin ja keskuspankkeihin. Maa piti puhdistaa juutalaisista ja sulkea ”idänjuutalaisten” maahanmuutolta, ja hallinto perustaa kansanäänestyksiin. Natsi-Saksa pääsi lähemmäksi Marco de Witin ja muitten äärirasistien lopullista tavoitetta ja se onkin ehkä syy, miksi hänen sivustossaan on natsikuvastoa.

Fasismia tutkinut Robert O. Paxtonin[3] mukaan Natsi-Saksa ja fasistinen Italia eivät syntyneet valmiina, vaan ne kehittyivät eri olosuhteitten pakosta siihen hirvittävään suuntaan, johon ne lopulta päättyivät, tarkoittaen, etteivät edes fasistit kunnolla tienneet mihin heidän ideologiansa johtaisi. Se onkin syy, miksi nykyään harva ihminen on avoimesti natsi, kun kaikki tietävät mihin se ideologia johtaa.

Mutta fasismilla on vetoa, joten on tärkeä tarkastella, miksi alun perin koko ideologia massakannatusta? Monet ihmiset ovat unohtaneet, että saadakseen massakannatusta, ideologian on vedottava radikaalisti erilaisiin ihmisiin, eikä vain pieneen fanaattiseen ydinryhmään. Esimerkiksi, vaikka fasistit kumosivat demokratian, monet oikeuttivat Hitlerin diktatuurin sillä, että tarvitaan vahva mies puolustamaan valkoisia saksalaisia kommunismilta tai juutalaisilta. Kuten klassisen liberalismin teoreetikko Ludving von Mises[4], joka kirjoitti ”Fasismin ja muitten puolueitten teot olivat tunnepitoisia reaktioita, sille raivolle, jota he tunsivat kommunistien ja bolsevikkien tekoja kohtaan. Heti kun ensimmäinen vihan aalto on kulunut loppuun, fasistien politiikka ottaa maltillisemman polun ja todennäköisesti muuttuu siitä vielä rauhallisemmaksi ajan kuluttua. Fasistien maltillisuus perustuu siihen faktaan, että liberalismi vaikuttaa alitajuisesti heihin. –– Monet ihmiset hyväksyvät fasistien metodit, siitäkin huolimatta, että heidän talousohjelmansa on epäliberaali ja interventionistinen, koska fasistien politiikka on kaukana siitä järjettömästi ja hallitsemattomasta tuhosta, jota sivilisaation arkkivihollisiksi muodostuneet kommunistit harrastavat.”

Eli monet talousliberaalit, kuten von Mises tukivat natseja, koska uskoivat päämäärän pyhittävän keinot. Misesin tapauksessa tämä päämäärä oli valkoisten yksilönvapauksien säilyttäminen kommunismilta, joka koettiin pahempana vaihtoehtona kuin fasismi. Saman opportunistisen tai utilitaristisen logiikan voi löytää myöskin taistolaisissa. Matti Hyvärisen[5] mukaan koska Neuvostoliitto ei ollut 70-luvulla ollenkaan sellainen kommunistinen ihannevaltio, jota Marx ja Lenin olivat visioineet, taistolaisten piti keksiä oikeutus päätökselleen tukea Neuvostoliittoa. Taistolaiset alkoivatkin korostaa, että Neuvostoliitto on ”teoriassa” työläisten valtio, jonka avulla kapitalismin aiheuttama imperialismi voidaan kumota. Koska taistolaiset kokivat kapitalismia puolustavat porvarit häikäilemättöminä raakalaisina, kuten Vietnamin sodassa nähtiin, kommunistienkaan ei pitäisi noudattaa mitään sodankäynnin tai ihmisoikeuksien sääntöjä, koska eivät porvaritkaan noudata. Syntyikin kokemus ”aikuistumisesta” jossa ollaan ”realistisia” sodasta kapitalismia vastaan. Kaikki aiemmat rauhan ja veljeyden ihanteet asetettiin hetkellisesti sivuun lapsellisena naiiviutena, jotta voitiin voittaa sen hetkinen taistelu keinolla millä hyvänsä. Taistolaisten lopullinen tavoite ei myöskään ollut diktatuuri, vaan tasa-arvo ja rauha. Olosuhteet kuitenkin ajoivat taistolaiset aivan päinvastaiseen suuntaan.

Tämä historiallisen katsauksen tarkoitus on vain osoittaa, että ideologiset fanaatikot eivät ole fanaattisia, koska ovat ehdottomia, vaan koska he ovat valmiita tekemään, mitä tahansa päästäkseen lopulliseen tavoitteeseen Marco de Witin lopullinen tavoite on rotupuhtaus, ja vaikka hän kannattaa samaan aikaan anarkistista kapitalismia, hän on valmis asettamaan periaatteensa sivulle ja tehdä yhteistyötä varsinaisten fasistien kanssa ja jopa kannattamaan fasistista politiikkaa. Marco de Witin kaltaisille toimijoille ”vapaus” ja ”demokratia” ovat vain päämääriä, jotka asetetaan sivuun, sen ajan, kun koettu vihollinen tuhotaan keinoja kaihtamatta. Vapaus ja demokratia voidaankin tällä järkeilyllä kumota, ilman, että oma imago vapauden ja demokratian puolustajana kärsii. Tärkeintä on ylläpitää omakuva ”hyvänä ihmisenä”, vaikka tekisi tai tukisi, mitä perversseimpiä asioita. Kuten taistolaiset ja 30-luvun natsien hyödylliset idiootit.

 Kaiken ristiriitaisuuden ja omien periaatteiden kumoaminen oikeutetaan sillä, että lopullinen tavoite saadaan saavutettua. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, onko Marco de Wit koskaan pohtinut koko maailmankuvansa aiheuttamia ongelmia? Vai onko hän niin keskittynyt rotupuhtauteen, ettei hän välitä siitä, että sen saavuttamiseen tarvitaan hirvittävä määrä väkivaltaa ja ihmisoikeuksien totaalista tuhoa.

Psykoanalyytikko Erich Frommin[6] on onneksi pohtinut tätä samaa, kun hän tutki fasisteja. Tutkimuksissaan Fromm päättyi muotoilemaan teoriansa  ”tuhoamisvietti” ideologiasta. Tämän idean mukaan jotkut ihmiset ovat niin vieraantuneita kapitalistisesa yhteiskunnassa, että he elävät vailla mitään identiteettiä. Mutta koska ihminen ei voi toimia ilman identiteettiä, tämä etsii jonkin hänen ulkopuolellaan olevan voiman, jonka ympärille hän voi rakentaa sellaisen ja tuntea yhteisöllisyyttä. Valitettavasti yksi tapa rakentaa identiteetti on jonkun asian vastustaminen tai oikeastaan vihaaminen. Frommin mukaan poliittisen vastustajan tai jonkun rodun vihaaminen voi muuttua kollektiiviseksi identiteetiksi, joka antaa merkitystä ihmisille, jotka eivät ole sellaista löytäneet nykymaailmassamme. Tällainen identiteetti muuttuu tuhoavaisuusideologiaksi, jonka ainoa tavoite on vihatun asian täydellinen musertaminen. Fromm kuitenkin erottaa tämän tuhoavaisuuden reaktiivisesta tuhoavaisuudesta, jossa puolustaudutaan jotain konkreettista hyökkäystä vastaan. Tuhoamisvietti on patologista (irrationaalisesta) vihaa, joka uinuu yksilöitten sisällä, odottaen tilaisuutta tulla ilmaistuksi. Kun se ilmaistaan, tämä viha yritetään oikeuttaa erilaisilla selityksillä, jotka syvemmällä tarkastelulla paljastuvat keinotekoisiksi. Rasistiset salaliittoteoriat ovat juuri tällaisia tuhoavaisuuden oikeuttamisyrityksiä.

Talouspolitiikka, ihmisoikeudet, ympäristö ja työläisten oikeudet ovat toisijaisia tuhoamisvietistä kärsivälle. Ainoa asia, jolla on väliä on vihatun tahon nöyryytys, alistaminen ja tuhoaminen. Jos tarkastellaan oikeistopopulisteja ja äärioikeistolaisia puolueita, niitten poliittiset ohjelmat ovat sisäisesti ristiriitaisia ja niihin oikeastaan kulutetaan hyvin vähän palstatilaa. Yksi ainoa asia, eli maahanmuutto tai vasemmiston kukistaminen saavat eniten tilaa, eikä silloin ole yllätys, että kun nämä puolueet pääsevät valtaan, he lähtevätkin karsimaan kansalaisvapauksia ja heikentämään köyhien oloja. Mutta kannattajille ei ole väliä, vaikka heidän oma elämänsä vaikeutuu äärioikeiston päästyä valtaan, koska ainakin vihattu asia voidaan viimein tuhota. Frommin mukaan fasismia tuettiin, koska kommunisteja ja juutalaisia vihatiin sokeasti. Nykyään voimmekin nähdä tämän saman asenteen Marco de Witissä.

En ole varma kuinka tarkoitushaluista tällainen ideologinen naamioituminen on? Voi hyvinkin olla, että nämä ihmiset eivät tietoisesti peitä ihmisvihaansa erilaisilla ideologioilla, vaan yrittävät alitajuisesti vakuuttaa itselleen, etteivät he ole rasisteja. On hyvinkin mahdollista, että anarkokapitalismi on Marro de Witille keino vakuuttaa itseään, ettei hän voi olla natsi, koska hän haluaa kaikkien ihmisten elää vapaasti, mutta erillään. Näin hän kokee, ettei voi olla paha tai fasisti, koska paha ihminen vihaa vapautta ja hän ei ole paha ihminen. Tai sitten Marco de Wit ei ollut alun perin rasisti, vaan hän ensin radikalisoitui libertarismiin ja siitä sitten fasismiin. Esimerkiksi amerikkalainen uusnatsiryhmä Atomwaffen on kuvattu keskittävän rekrytointinsa libertaareihin ja konservatiiveihin.[7] Tämä tarkoittaa, että kapitalismia ja vallitsevia hierarkioita korostavat ideologiat, kuten libertarismi ja konservatismi koetaan uusnatsien riveissä, olevan alttiimpia heidän viestilleen kuin muitten ideologioitten kannattajat. Emme voi tietää tarkalleen mitä Marco de Wit ajattelee, mutta hänen tekstinsä herättävät kaikuja ihmiskunnan pimeimmistä aspekteista. Onneksi Marco de Wit on onnistunut omalla käytöksellään marginalisoimaan itsensä täysin, eikä hän enää vaikuta olevan suora uhka kenellekään. Mutta jos muistaa, että siitä huolimatta, että taistolaiset olivat vasemmiston vähemmistöä, heillä oli suurta vaikutusvaltaa kotimaisessa politiikassa ja kulttuurissa, huolenaihetta on yhä. Marco de Wit on vain kotimaisen äärioikeiston jäävuoren huippu.

Voitte tarkastaa itse hänen kirjoitustaan tästä linkistä ja tehdä omat johtopäätökset: https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/

Jos mahdollisesti tämän artikkelin johdosta Marco de Wit on muokannut nettisivujaan, tässä on arkistoitu versio, johon tämä artikkeli perustuu: https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/


[1] Tässä YouTube discourd keskustelussa, kohdassa 1:40:45 min alkaa väittely ilmiselvän fasistin kanssa: https://youtu.be/CdnVmKWw6-4?t=6045
 

[2] Burleigh, Michael; suomentanut Seppo Hyrkäs, Kolmas valtakunta. Uusi historia, WSOY, Helsinki, 2004

 

[3] Paxton, Robert O. The Anatomy of Fascism. London: Allen Lane, 2004.

[4] Von Mises, Ludwig, and Bettina Bien Greaves. Liberalism: The Classical Tradition. Indianapolis: Liberty Fund, 2005.  

[5] Hyvärinen, Matti, Viimeiset taistot, Vastapaino, Tampere, 1994
 

[6] Fromm, Erich. Pako Vapaudesta., Helsinki: Kirjayhtymä, 1976.

[7][7] Reitman, Janet, All-American Nazis, www.rollingstone.com, 2.5.2018 <<https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/all-american-nazis-628023/>> 

 

]]>
6 http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275946-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-4-lopullinen-ratkaisu#comments Fasismi Marco de Wit Radikalisoituminen Rasismi Wed, 15 May 2019 10:00:00 +0000 Sami Eerola http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275946-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-4-lopullinen-ratkaisu
Erään talousliberaalin radikalisoituminen osa 2: äärirasismi http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275266-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-2-aarirasismi <p>Edellisessä osassa &rdquo;<a href="http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275010-eraan-talousliberaalin-radikalisoutuminen">Erään talousliberaalin radikalisoituminen</a>&rdquo; käsittelin Marco de Witin kuvausta libertaarisesta ideologiasta ja miksi aatteen kannattajat ovat liittoutuneet alt-rightin kanssa. Tässä osassa taas käsittelen syvemmin Marco de Witin tekstissä ilmenevää äärirasismia.</p><p>Äärirasimi on brittiläisen historioitsija <strong>Michael Burleighin</strong><a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong><strong>[i]</strong></strong></a> lanseeraama termi kuvaamaan Natsi-Saksan harjoittamaa äärimmilleen vietyä rasismia. Tavallinen rasismi on arkipäivän ennakkoluuloon perustuvaa rasismia, joka useimmiten on tahatonta ja harmitonta, eikä perustu mihinkään ideologiseen vakaumukseen. Esimerkiksi rasistiset stereotypiat eri ihmisryhmistä, rasistiset vitsit ja sen sellaiset asenteet, jotka eivät perustu tietoiseen loukkaamiseen tai vihamielisyyteen, vaan ennakkoluuloon tai tiedon puutteeseen. Tavallinen rasismi on yhä tuomittavaa, mutta se ei ole sama asia kuin halu tuhota kokonainen ihmisryhmä. Äärirasismi on nimenomaan vakaumuksellista rasismia, jonka seuraukset ovat tappavia.</p><p>Marko de Witin &rdquo;Aatteeni A:sta &ndash; Ö:hön&rdquo;<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[ii]</a>. <em>Länsimainen kulttuuri </em>kappaletta koristaa Natsi-Saksan SS-divisioonan mustan auringon tunnus<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[iii]</a> (vasemmalla ylälaidalla oleva musta ympyrä). Musta aurinko on yksi natsiokkultismin tunnuksista. Marco de Wit ei selitä, mitä tunnus merkitsee hänelle tai miksi se koristaa tätä kappaletta? Mutta sama tunnus näkyy hänen nettisivujen oikeassa ylälaidassa &rdquo;Investigate 9.11&rdquo; (tutkikaa 9.11 terrori-iskua) tunnuksen vieressä. Kiinnostaisi tietää uskooko de Wit, että Hitler oli inkarnoitunut intialainen Vishnu, rakkauden jumalatar, kuten jotkut natsiokkultistit uskovat? Vai onko hän wotanisti tai ásatrúlainen eli natsipakana? Tai tunteeko de Wit nostalgiaa Natsi-Saksan SS-joukon estetiikkaa kohtaan? Se on selvää, ettei mikään näistä vaihtoehdoista aseta Marco de Witiä kovin positiiviseen valoon.</p><p>Mustan auringon alla on kuvalinkki äärioikeistolaiseen <em>This is Europa</em> -sivustoon. Jälkimmäinen on äärioikeistolainen Facebook-sivu, jossa tuetaan joka ikistä äärioikeistolaista puoluetta Euroopassa ja jaetaan rasistista propagandakuvastoa, joka taas tekee selväksi, ettei musta aurinko merkitse Marco de Witille pakanalisuutta, vaan natsismia. Ei ole mikään sattuma, että tämä mustan auringon tunnus oli Christchurchin äärioikeistolaisen terroristin manifestin kansikuvituksena. En ole niin hyvin perehtynyt anarkokapitalismiin, että tietäisin tarkkaan, mikä suhde sillä on okkultistiseen Natsi-Saksan SS-tunnukseen? Mutta rohkenen arvailemaan, että Marco de Wit sympatisoi jollain tasolla kyseistä ideologiaa. Tämä tarkoittaa, että Marco de Wit ei tue alt-rightin ei-fasistisia toimijoita, kuten miesasiamiehiä tai kansallisia nationalisteja, vaan juuri niitä fasisteja.</p><p>De Witin mukaan yhteisöä ja sen yksilöitä on puolustettava kulttuurisesti tukemalla länsimaista sivilisaatiota monikulttuurisuudelta ja kehitysmaalaistumiselta. Tämä tapahtuu de Witin mukaan korostamalla itsenäisiä paikallisyhteisöjä ja yhteistä eurooppalaista &rdquo;rotua&rdquo; ja kulttuuria.&nbsp;Tarkentaakseen, mitä hän tarkoittaa, De Wit kertoo valtion olevan &rdquo;orgaaninen yhteisö&rdquo;. Tämä on suora viittaus herderiläiseen nationalismiin, joka on todettu olevan äärioikeiston ideologinen perusta<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[iv]</a>. Kun Marco de Wit puhuu avoimesti &rdquo;yhtenäisestä rodusta&rdquo; ja<a href="http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275010-eraan-talousliberaalin-radikalisoutuminen"> aiemmin</a> &rdquo;sosiobiologisesta realismista&rdquo;, voimme arvailla, että &rdquo;monikulttuurisuus&rdquo; ja &rdquo;kehitysmaalaistuminen&rdquo; eivät tarkoita kulttuurien sekoittumista tai taloudellista kehitystä, vaan kirjaimellista rotujen sekoittumista. Ehkä Marco de Wit viittaa uusnatsien ja Chirschurchin terroristin &rdquo;väestönvaihdos&rdquo; salaliittoteoriaan, jossa maahanmuutto hävittää valkoisen rodun sukupuuttoon? Ehkä Marco de Wit uskoo, että eurooppalainen kulttuuri ja kenties sivilisaatio ovat riippuvaisia valkoisen rodun geeneistä, jolloin &rdquo;muunrotuisten&rdquo; maahanmuutto voisi aiheuttaa koettujen rotujen sekoittumisen.</p><p>De Witin mukaan eurooppalaista kulttuuria ja perimää on tuettava rationalismilla, filosofialla, praxeologialla, evoluutiopsykologialla ja revisionistisella historialla. Varmistaakseen, että lukija ymmärtää, mitä hän tasan tarkkaan tarkoittaa &rdquo;eurooppalaisille kulttuurilla ja perimällä&rdquo;, de Wit referoi rasistisen eteläafrikkalaisen <strong>Arthur </strong><strong>Kempin</strong> <em>March of the Titans, The complete History of the White race</em> (2016) kirjaa, jonka kansikuvituksessa on Natsi-Saksan hoviveistäjän ja NSDAP:n jäsen <strong>Arno Brekerin</strong> veistämä <em>Berufung</em> -nimisen patsaan kasvokuva.&nbsp;Googlasin Kempin teoksen ja se on pääosin kansallissosialistista ja fasistista kirjallisuutta tuottaman kustantamon teos, jonka kehyksenä on eurooppalaisen rodun biologinen ylivertaisuus <a href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[vi]</a>. En ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä teoksesta ennen, ja sen kustantamokin on googlauksen perusteella hyvinkin marginaalinen. Olisi kiinnostavaa tietää, miten talousliberalismia kannattava ihminen päätyy selaamaan natsikirjallisuutta ja valikoi yhden sen kustantaman natsipropagandakirjan, edustamaan omaa kantaansa?</p><p>Mutta Marvo de Wit häivyttää viimeisetkin epäilykset siitä, ettei hän olisi äärirasisti: &rdquo;<em>On </em><em>muistettava</em> <em>kunnioittaa</em> <em>valkoista</em> <em>rotua</em> <em>tieteen</em><em> ja </em><em>sivilisaation</em> <em>luojana</em><em>. </em><em>Valkoinen</em> <em>rotu</em> <em>ei</em><em> ole historian </em><em>syöpä</em><em> (</em><strong><em>Susan</em></strong><strong><em> Sontag</em></strong><em>), </em><em>vaan</em> <em>pelastaja</em><em>&rdquo;.</em> Mielestäni tämä lause jo osoittaa sen, että emme voi puhua tavallisesta maahanmuuttokriitikosta, vaan kirjaimellista valkoista ylivaltaa ajavasta oikeistolaisesta, jolla on äärimmäisiä ideoita yhteiskunnasta ja taloudesta. Yllä mainittu sitaatti on oikeastaan vastaus, suluissa mainitulle vasemmistolaiselle kirjailijalle Susan Sontagille. joka julisti <em>Partisan Review<a href="#_edn7" name="_ednref7" title=""><strong>[vii]</strong></a> </em>-lehdessä vuonna 1967, että valkoinen sivilisaatio ja rotu olivat ihmiskunnan syöpä. En tiedä, miksi Marco de Wit näki tarpeelliseksi vastata kuolleelle (1933-2004) kirjailijalle, mutta niin hän tekee. Mielenkiintoista onkin sitaatin konteksti: Sontag oli haukkunut valkoista sivilisaatiota Vietnamin sodan, rotuerottelun ja afroamerikkalaisten lynkkauksien aikana, jolloin oli hyvin vaikeaa nähdä mitään hyvää valkoisessa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Sontagin koko lausunto on kehystetty vastauksena 60-luvun amerikkalaisilla rasisteille, jotka siihen aikaan uskoivat olevansa ylivertaisempia kuin rotuerottelulla syrjityt afroamerikkalaiset. Sontang kysyi, miten valkoinen amerikkalainen voi sanoa olevansa &rdquo;ylivertainen&rdquo; verrattuna mustaan tai vietnamilaiseen väestöön, jos se itse sortuu barbarismiin Vietnamissa ja Etelä-Valtioitten lynkkauspartioissa? De Wit ei tätä kontekstia näköjään tiennyt ja hän otti Sontangin sanat kirjaimellisesti ja vastaa rasismiin rasismilla sanomalla, että valkoinen &rdquo;rotu&rdquo; on &rdquo;tieteen ja sivilisaation luoja&rdquo; ikään kuin muut &rdquo;rodut&rdquo; eivät olisi kumpaakaan keksineet. Jonka jälkeen hän julistaa, että valkoinen &rdquo;rotu&rdquo; on sivilisaation &rdquo;pelastaja&rdquo;. Jos valkoinen rotu on pelastaja, niin joku muu on sivilisaation uhka. Mutta mikä tämä uhka voisi olla? Marco de Wit jättää sen avoimeksi, mutta rohkenen varovaisesti spekuloida, että sivilisaation &rdquo;uhka&rdquo; on todennäköisesti tässä kontekstissa tummemmat &rdquo;rodut&rdquo;.</p><p>Valkoinen ylivalta ja natsiokkultismi eivät ole ensimmäisiä ideoita, joita luulisi yhdistävän libertarismiin. Kuitenkin <strong>Marku Ruotsilan</strong> kirjassa &rdquo;Sydänmaiden kapina. Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu.&rdquo; (2018) ilmenee, että paleokonservatiivit, joihin Marco de Wit omin sanoin kuvaa itseään kuuluvan, uskovat, että maa pitää olla vakoisten kristittyjen hallussa. Ruotsilan mukaan paleokonservatiivit ottivat vaikutteita eurooppalaisista uusfasisteilta, kuten ajatus etnovaltiosta ja maailmanlaajuisesta juutalaisesta salaliitosta. Ruotsila mainitsee myöskin, että Marco de Witin ihailema libertaarien teoreetikko ekonomisti <strong>Murray Rothbard</strong> uskoi valkoisten geneettiseen ylivertaisuuteen muihin &rdquo;rotuihin&rdquo; nähden. Marco de Wit ei siis ole epäjohdonmukainen artikkelissaan, vaan hän on uskollinen libertaariselle ja sen rasistiselle paleokonservatiiviselle haaralle, kun hän tukee valkoista ylivaltaa ja natsiokkultismia. Herää vain kysymys, miten Marco de Wit ja muut libertaareiksi itseään kutsuvat, kykenevät yhdistävään vapauteen omistautuneen aatteen fasismin kanssa, kun ainakin oman käsitykseni mukaan fasismi on vapauden vastakohta, eli totalitaristinen diktatuuri? Marco de Wit vastasi tähän, silloin kun hän ilmoitti uskovansa, että valtio muodostuu &rdquo;orgaanisesta yhteisöstä&rdquo;. Tämä tarkoittaa, ettei Marco de Witille &rdquo;todellinen&rdquo; valtio ole sen instituutiot ja hierarkkinen hallintojärjestelmä, vaan samoin ajattelevan rodun muodostama kollektiivi. Jos uskoo jälkimmäiseen, kaikki lait ja nykyiseen keskusvaltaiseen valtioon assosioidut instituutiot ovat tarpeettomia, koska koetaan, että samaan &rdquo;rotuun&rdquo; kuuluvat ihmiset ajattelevat niin samankaltaisesti, ettei eturistiriitoja ratkovia instituutioita tai lakeja tarvita.</p><p>Modernia natsiokkultismia tutkinut ruotsalainen uskontotieteilijä <strong>Mattias Gardell</strong><a href="#_edn8" name="_ednref8" title=""><strong><strong>[viii]</strong></strong></a> onkin kirjoittanut, että modernin äärioikeiston puheet &ldquo;yksilönvapaudesta&rdquo; perustuvat vanhaan rasistiseen uskomukseen, että vain valkoinen anglosaksinen &ldquo;rotu&rdquo; kykenee elämään vapaasti ja demokraattisesti. Tämä tarkoittaakin, että Marco de Wit ei vastusta maahanmuuttoa vain koska hän pelkää rikollisuuden ja hyvinvointivaltion kustannuksen kasvavan, vaan sen takia, koska hän kokee, että muista &rdquo;roduista&rdquo; koostuvat maahanmuuttajat ovat kykenemättömiä elämään vapaasti, mikä voisi hänen mielestään edistää Suomen muuttumisen diktatuuriksi, eli &quot;kehitysmaalaistumista.&quot;<br /><br />Joku voisi tässä kutsua de Witiä tekopyhäksi tai ristiriitaiseksi, kun hän kannattaa aatetta, joka yhdistää samaan aikaan fasismia ja liberalismia. Mutta jos aidosti uskoo vanhoihin rotukäsityksiin ja, että ne muodostavat hierarkian, jossa demokratia ja yksiövapauksien kunnioitus ovat valkoisen &rdquo;rodun&rdquo; ainutlaatuisia geneettisiä ominaisuuksia, fasismi muodostuu ainoaksi ja välttämättömäksi järjestelmäksi, jolla ylläpitää valkoisten välistä anarkistista utopiaa. Suurin ongelma koko tässä kyseenalaisessa ideologisessa konstruktitiossa on se, että toteuttaakseen tällaisen rasistisen anarkistiutopian, tarivitaan paljon väkivaltaa. Marco de Wit ja hänen ryhmänsä ovat paljolti pitäytyneet poliittisesta väkivallasta, jos ei lasketa pahoinpitelyitä, mutta terrorismin siemenet ovat sisäänrakennettu hänen ideologiassaan, kuten Christchurhsin terrroristi osoitti.</p><p>Mutta ei tässä vielä kaikki! Seuraavassa osassa käsittelen Marco de Witin juutalaisvastaisuutta.</p><p>&nbsp;</p><hr /><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[i]</a> Burleigh, Michael; suomentanut Seppo Hyrkäs, Kolmas valtakunta. Uusi historia, WSOY, Helsinki, 2004</p><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[ii]</a> Voitte tarkastaa itse hänen kirjoitustaan tästä linkistä ja tehdä omat johtopäätökset: <a href="https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/">https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/</a></p><p>Jos mahdollisesti tämän artikkelin johdosta Marco de Wit on muokannut nettisivujaan, tässä on arkistoitu versio, johon tämä artikkeli perustuu: <a href="https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/" title="https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/">https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteen...</a></p><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[iii]</a> https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(symbol)</p><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[iv]</a> Ollitervo, Sakari ja Immonen, Kari (toim.) Herder, Suomi, Eurooppa. SKS, Hesinki, 2006&nbsp;</p><p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[v]</a> Maïche, Karim. Mitäs Me Länsimaalaiset!: Suomi Ja Lännen Käsite. Helsinki: Into, 2015.&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[vi]</a> <a href="https://ostarapublications.com" title="https://ostarapublications.com">https://ostarapublications.com</a></p><p><a href="#_ednref7" name="_edn7" title="">[vii]</a> Sontag, Susan, &quot;What&#39;s Happening to America? (A Symposium)&quot;. Partisan Review. 1967, 34 (1): 57&ndash;8. Archived from the original on 2014-03-27.</p><p><a href="#_ednref8" name="_edn8" title="">[viii]</a> Gardell, Mattias, Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism, Duke Univercity Press, Durham ja London, 2003</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Edellisessä osassa ”Erään talousliberaalin radikalisoituminen” käsittelin Marco de Witin kuvausta libertaarisesta ideologiasta ja miksi aatteen kannattajat ovat liittoutuneet alt-rightin kanssa. Tässä osassa taas käsittelen syvemmin Marco de Witin tekstissä ilmenevää äärirasismia.

Äärirasimi on brittiläisen historioitsija Michael Burleighin[i] lanseeraama termi kuvaamaan Natsi-Saksan harjoittamaa äärimmilleen vietyä rasismia. Tavallinen rasismi on arkipäivän ennakkoluuloon perustuvaa rasismia, joka useimmiten on tahatonta ja harmitonta, eikä perustu mihinkään ideologiseen vakaumukseen. Esimerkiksi rasistiset stereotypiat eri ihmisryhmistä, rasistiset vitsit ja sen sellaiset asenteet, jotka eivät perustu tietoiseen loukkaamiseen tai vihamielisyyteen, vaan ennakkoluuloon tai tiedon puutteeseen. Tavallinen rasismi on yhä tuomittavaa, mutta se ei ole sama asia kuin halu tuhota kokonainen ihmisryhmä. Äärirasismi on nimenomaan vakaumuksellista rasismia, jonka seuraukset ovat tappavia.

Marko de Witin ”Aatteeni A:sta – Ö:hön”[ii]. Länsimainen kulttuuri kappaletta koristaa Natsi-Saksan SS-divisioonan mustan auringon tunnus[iii] (vasemmalla ylälaidalla oleva musta ympyrä). Musta aurinko on yksi natsiokkultismin tunnuksista. Marco de Wit ei selitä, mitä tunnus merkitsee hänelle tai miksi se koristaa tätä kappaletta? Mutta sama tunnus näkyy hänen nettisivujen oikeassa ylälaidassa ”Investigate 9.11” (tutkikaa 9.11 terrori-iskua) tunnuksen vieressä. Kiinnostaisi tietää uskooko de Wit, että Hitler oli inkarnoitunut intialainen Vishnu, rakkauden jumalatar, kuten jotkut natsiokkultistit uskovat? Vai onko hän wotanisti tai ásatrúlainen eli natsipakana? Tai tunteeko de Wit nostalgiaa Natsi-Saksan SS-joukon estetiikkaa kohtaan? Se on selvää, ettei mikään näistä vaihtoehdoista aseta Marco de Witiä kovin positiiviseen valoon.

Mustan auringon alla on kuvalinkki äärioikeistolaiseen This is Europa -sivustoon. Jälkimmäinen on äärioikeistolainen Facebook-sivu, jossa tuetaan joka ikistä äärioikeistolaista puoluetta Euroopassa ja jaetaan rasistista propagandakuvastoa, joka taas tekee selväksi, ettei musta aurinko merkitse Marco de Witille pakanalisuutta, vaan natsismia. Ei ole mikään sattuma, että tämä mustan auringon tunnus oli Christchurchin äärioikeistolaisen terroristin manifestin kansikuvituksena. En ole niin hyvin perehtynyt anarkokapitalismiin, että tietäisin tarkkaan, mikä suhde sillä on okkultistiseen Natsi-Saksan SS-tunnukseen? Mutta rohkenen arvailemaan, että Marco de Wit sympatisoi jollain tasolla kyseistä ideologiaa. Tämä tarkoittaa, että Marco de Wit ei tue alt-rightin ei-fasistisia toimijoita, kuten miesasiamiehiä tai kansallisia nationalisteja, vaan juuri niitä fasisteja.

De Witin mukaan yhteisöä ja sen yksilöitä on puolustettava kulttuurisesti tukemalla länsimaista sivilisaatiota monikulttuurisuudelta ja kehitysmaalaistumiselta. Tämä tapahtuu de Witin mukaan korostamalla itsenäisiä paikallisyhteisöjä ja yhteistä eurooppalaista ”rotua” ja kulttuuria. Tarkentaakseen, mitä hän tarkoittaa, De Wit kertoo valtion olevan ”orgaaninen yhteisö”. Tämä on suora viittaus herderiläiseen nationalismiin, joka on todettu olevan äärioikeiston ideologinen perusta[iv]. Kun Marco de Wit puhuu avoimesti ”yhtenäisestä rodusta” ja aiemmin ”sosiobiologisesta realismista”, voimme arvailla, että ”monikulttuurisuus” ja ”kehitysmaalaistuminen” eivät tarkoita kulttuurien sekoittumista tai taloudellista kehitystä, vaan kirjaimellista rotujen sekoittumista. Ehkä Marco de Wit viittaa uusnatsien ja Chirschurchin terroristin ”väestönvaihdos” salaliittoteoriaan, jossa maahanmuutto hävittää valkoisen rodun sukupuuttoon? Ehkä Marco de Wit uskoo, että eurooppalainen kulttuuri ja kenties sivilisaatio ovat riippuvaisia valkoisen rodun geeneistä, jolloin ”muunrotuisten” maahanmuutto voisi aiheuttaa koettujen rotujen sekoittumisen.

De Witin mukaan eurooppalaista kulttuuria ja perimää on tuettava rationalismilla, filosofialla, praxeologialla, evoluutiopsykologialla ja revisionistisella historialla. Varmistaakseen, että lukija ymmärtää, mitä hän tasan tarkkaan tarkoittaa ”eurooppalaisille kulttuurilla ja perimällä”, de Wit referoi rasistisen eteläafrikkalaisen Arthur Kempin March of the Titans, The complete History of the White race (2016) kirjaa, jonka kansikuvituksessa on Natsi-Saksan hoviveistäjän ja NSDAP:n jäsen Arno Brekerin veistämä Berufung -nimisen patsaan kasvokuva. Googlasin Kempin teoksen ja se on pääosin kansallissosialistista ja fasistista kirjallisuutta tuottaman kustantamon teos, jonka kehyksenä on eurooppalaisen rodun biologinen ylivertaisuus [vi]. En ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä teoksesta ennen, ja sen kustantamokin on googlauksen perusteella hyvinkin marginaalinen. Olisi kiinnostavaa tietää, miten talousliberalismia kannattava ihminen päätyy selaamaan natsikirjallisuutta ja valikoi yhden sen kustantaman natsipropagandakirjan, edustamaan omaa kantaansa?

Mutta Marvo de Wit häivyttää viimeisetkin epäilykset siitä, ettei hän olisi äärirasisti: ”On muistettava kunnioittaa valkoista rotua tieteen ja sivilisaation luojana. Valkoinen rotu ei ole historian syöpä (Susan Sontag), vaan pelastaja”. Mielestäni tämä lause jo osoittaa sen, että emme voi puhua tavallisesta maahanmuuttokriitikosta, vaan kirjaimellista valkoista ylivaltaa ajavasta oikeistolaisesta, jolla on äärimmäisiä ideoita yhteiskunnasta ja taloudesta. Yllä mainittu sitaatti on oikeastaan vastaus, suluissa mainitulle vasemmistolaiselle kirjailijalle Susan Sontagille. joka julisti Partisan Review[vii] -lehdessä vuonna 1967, että valkoinen sivilisaatio ja rotu olivat ihmiskunnan syöpä. En tiedä, miksi Marco de Wit näki tarpeelliseksi vastata kuolleelle (1933-2004) kirjailijalle, mutta niin hän tekee. Mielenkiintoista onkin sitaatin konteksti: Sontag oli haukkunut valkoista sivilisaatiota Vietnamin sodan, rotuerottelun ja afroamerikkalaisten lynkkauksien aikana, jolloin oli hyvin vaikeaa nähdä mitään hyvää valkoisessa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Sontagin koko lausunto on kehystetty vastauksena 60-luvun amerikkalaisilla rasisteille, jotka siihen aikaan uskoivat olevansa ylivertaisempia kuin rotuerottelulla syrjityt afroamerikkalaiset. Sontang kysyi, miten valkoinen amerikkalainen voi sanoa olevansa ”ylivertainen” verrattuna mustaan tai vietnamilaiseen väestöön, jos se itse sortuu barbarismiin Vietnamissa ja Etelä-Valtioitten lynkkauspartioissa? De Wit ei tätä kontekstia näköjään tiennyt ja hän otti Sontangin sanat kirjaimellisesti ja vastaa rasismiin rasismilla sanomalla, että valkoinen ”rotu” on ”tieteen ja sivilisaation luoja” ikään kuin muut ”rodut” eivät olisi kumpaakaan keksineet. Jonka jälkeen hän julistaa, että valkoinen ”rotu” on sivilisaation ”pelastaja”. Jos valkoinen rotu on pelastaja, niin joku muu on sivilisaation uhka. Mutta mikä tämä uhka voisi olla? Marco de Wit jättää sen avoimeksi, mutta rohkenen varovaisesti spekuloida, että sivilisaation ”uhka” on todennäköisesti tässä kontekstissa tummemmat ”rodut”.

Valkoinen ylivalta ja natsiokkultismi eivät ole ensimmäisiä ideoita, joita luulisi yhdistävän libertarismiin. Kuitenkin Marku Ruotsilan kirjassa ”Sydänmaiden kapina. Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu.” (2018) ilmenee, että paleokonservatiivit, joihin Marco de Wit omin sanoin kuvaa itseään kuuluvan, uskovat, että maa pitää olla vakoisten kristittyjen hallussa. Ruotsilan mukaan paleokonservatiivit ottivat vaikutteita eurooppalaisista uusfasisteilta, kuten ajatus etnovaltiosta ja maailmanlaajuisesta juutalaisesta salaliitosta. Ruotsila mainitsee myöskin, että Marco de Witin ihailema libertaarien teoreetikko ekonomisti Murray Rothbard uskoi valkoisten geneettiseen ylivertaisuuteen muihin ”rotuihin” nähden. Marco de Wit ei siis ole epäjohdonmukainen artikkelissaan, vaan hän on uskollinen libertaariselle ja sen rasistiselle paleokonservatiiviselle haaralle, kun hän tukee valkoista ylivaltaa ja natsiokkultismia. Herää vain kysymys, miten Marco de Wit ja muut libertaareiksi itseään kutsuvat, kykenevät yhdistävään vapauteen omistautuneen aatteen fasismin kanssa, kun ainakin oman käsitykseni mukaan fasismi on vapauden vastakohta, eli totalitaristinen diktatuuri? Marco de Wit vastasi tähän, silloin kun hän ilmoitti uskovansa, että valtio muodostuu ”orgaanisesta yhteisöstä”. Tämä tarkoittaa, ettei Marco de Witille ”todellinen” valtio ole sen instituutiot ja hierarkkinen hallintojärjestelmä, vaan samoin ajattelevan rodun muodostama kollektiivi. Jos uskoo jälkimmäiseen, kaikki lait ja nykyiseen keskusvaltaiseen valtioon assosioidut instituutiot ovat tarpeettomia, koska koetaan, että samaan ”rotuun” kuuluvat ihmiset ajattelevat niin samankaltaisesti, ettei eturistiriitoja ratkovia instituutioita tai lakeja tarvita.

Modernia natsiokkultismia tutkinut ruotsalainen uskontotieteilijä Mattias Gardell[viii] onkin kirjoittanut, että modernin äärioikeiston puheet “yksilönvapaudesta” perustuvat vanhaan rasistiseen uskomukseen, että vain valkoinen anglosaksinen “rotu” kykenee elämään vapaasti ja demokraattisesti. Tämä tarkoittaakin, että Marco de Wit ei vastusta maahanmuuttoa vain koska hän pelkää rikollisuuden ja hyvinvointivaltion kustannuksen kasvavan, vaan sen takia, koska hän kokee, että muista ”roduista” koostuvat maahanmuuttajat ovat kykenemättömiä elämään vapaasti, mikä voisi hänen mielestään edistää Suomen muuttumisen diktatuuriksi, eli "kehitysmaalaistumista."

Joku voisi tässä kutsua de Witiä tekopyhäksi tai ristiriitaiseksi, kun hän kannattaa aatetta, joka yhdistää samaan aikaan fasismia ja liberalismia. Mutta jos aidosti uskoo vanhoihin rotukäsityksiin ja, että ne muodostavat hierarkian, jossa demokratia ja yksiövapauksien kunnioitus ovat valkoisen ”rodun” ainutlaatuisia geneettisiä ominaisuuksia, fasismi muodostuu ainoaksi ja välttämättömäksi järjestelmäksi, jolla ylläpitää valkoisten välistä anarkistista utopiaa. Suurin ongelma koko tässä kyseenalaisessa ideologisessa konstruktitiossa on se, että toteuttaakseen tällaisen rasistisen anarkistiutopian, tarivitaan paljon väkivaltaa. Marco de Wit ja hänen ryhmänsä ovat paljolti pitäytyneet poliittisesta väkivallasta, jos ei lasketa pahoinpitelyitä, mutta terrorismin siemenet ovat sisäänrakennettu hänen ideologiassaan, kuten Christchurhsin terrroristi osoitti.

Mutta ei tässä vielä kaikki! Seuraavassa osassa käsittelen Marco de Witin juutalaisvastaisuutta.

 


[i] Burleigh, Michael; suomentanut Seppo Hyrkäs, Kolmas valtakunta. Uusi historia, WSOY, Helsinki, 2004

[ii] Voitte tarkastaa itse hänen kirjoitustaan tästä linkistä ja tehdä omat johtopäätökset: https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/

Jos mahdollisesti tämän artikkelin johdosta Marco de Wit on muokannut nettisivujaan, tässä on arkistoitu versio, johon tämä artikkeli perustuu: https://web.archive.org/web/20181021124622/https://marcodewit.fi/aatteeni-asta-ohon/

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(symbol)

[iv] Ollitervo, Sakari ja Immonen, Kari (toim.) Herder, Suomi, Eurooppa. SKS, Hesinki, 2006 

[v] Maïche, Karim. Mitäs Me Länsimaalaiset!: Suomi Ja Lännen Käsite. Helsinki: Into, 2015.  

[vi] https://ostarapublications.com

[vii] Sontag, Susan, "What's Happening to America? (A Symposium)". Partisan Review. 1967, 34 (1): 57–8. Archived from the original on 2014-03-27.

[viii] Gardell, Mattias, Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism, Duke Univercity Press, Durham ja London, 2003

 

]]>
2 http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275266-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-2-aarirasismi#comments Fasismi Marco de Wit Paleokonservatismi Rasismi Wed, 01 May 2019 10:00:00 +0000 Sami Eerola http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275266-eraan-talousliberaalin-radikalisoituminen-osa-2-aarirasismi
Tsirp! Jussi Halla-ahon undulaattipolitiikka http://ipa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275272-tsirp-jussi-halla-ahon-undulaattipolitiikka <p>&nbsp;</p><p>Kirkkopäivien osallistujat eivät näe hyvänä Jussi Halla-ahon osallistumista &quot;sananvapauskeskusteluun&quot;. Miehen mielestä kun hukkuvien pakolaisten pelastaminen on kriminalisoitava, ja vihreiden poliitikkonaisten raiskaukset sekä muun muassa homoseksuaalin ampumisella hekumointi ovat ihan edelleenkin ok, sillä hän ei ole irtisanoutunut sanomisistaan. Halla-aho kommentoi&nbsp; hyvin maltilliseen kirkkoväen keskusteluun: &quot; Titityy, ei mulla muuta.&quot; Se kertoo paljon hänen poliittisesta diskurssistaan.</p><p>Eron ottaminen entiseen ajatteluun ja selkeä irtiotto vaatii kykyä nähdä tekonsa ulkopäin. Esimerkiksi Pohjoimaisen Vastarintaliikkeen Esa Holappa otti eron perustamistaan uusnatseista, jotka ovat terrorisoineet suomalaisia vuosia syyllistyen lukuisiin pahoinpitelyihin ja tappoon.&nbsp; Nyt hurjan kohun kohteena Hussein Al-Taee ymmärsi hävetä ja myönsi puheensa, kun ne tuotiin hänen eteensä. Olen keskustellut Holapan kanssa kasvotusten, eikä se ollut vaikeaa. Hän on osoittanut ottaneensa eron entisestä. Arvostan sellaista.</p><p>Jussi Halla-ahon puheet sen sijaan venyvät ja mutkistuvat, ja liekurtelevista selityksistä ainoa selvä asia on, että hän ei sanomisiaan peru. Itsekin raiskausuhkauksia saanena sanoisin että tuo ei riitä.</p><p>&quot;Titityy&quot;-lausunnollaan Halla-aho tuntui yltävän uusiin sfääreihin poliittisessa retoriikassaan. Mutta itse asiassa niin ei ole. Kun Jussi Halla-aho sai rentoutua vaalipaneeleissa riittävästi, kävi niin, että kuittasi maahanmuuttokysymyksiä kertomalla että unohti muistiinpanot kotiin, tai vastaamalla: &quot;Onpas kummallisia kysymyksiä&quot;.&nbsp; Sopii murroikäiselle koululaiselle, mutta puolueen puheenjohtajan suusta voisi odottaa jotain.</p><p>Perussuomalaisten hallituskysymyksiin antamat vastaukset ovat samaa undulaattitasoa. Ne herättävät yhä syvemmän ihmetyksen esimerkiksi siitä, miksi kokoomus on niin tiukasti peesaa perussuomalaisten maahanmuuttopoliitiikkaa. Samaistuminen tällaiseen politiikan tasoon on tietysti valinta sekin ja kertoo ehkä olennaisella tasoilla jotain molempien oletetun äänestäjäkunnan luonteesta. &nbsp;</p><p>Perussuomalaisten vastauksissa loogista on ainoastaan se, että jokainen vastaus näyttää sisältävän vastakkaisia asioita. Suomi on pieni maa, kun puhutaan päästövastuista, mutta suuri maa kun puhutaan esimerkkinä olemisesta päästövastuista.&nbsp; Suomi ei saa lisätä kehitysapua, mutta Suomen tulee lisätä niitä asioita, joihin tarvitaan kehitysapurahoja. Suomalaisen lainvalmistelun pohjana tulee olla mm. turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennys, mutta se ei saa olla ideologista ja epätasapuolista. Maahanmuutto on maamme syrjäytymisen ainoa syy, ja toisaalla Hallaaho on todennut, kuinka sosiaalituet ja työttömyyskorvaus eivät kuulu valtion tehtäviin. Köyhille siis olisi luvassa kylmä kyytiä. Ja linja jatkuu: yleissitovuus on must, mutta paikallista sopimista tulee lisätä.&nbsp;</p><p>Tsirp tsirp. Titityy. &nbsp;</p><p>Kun ristiriitoja ei näe, niitä ei osaa varoa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Kirkkopäivien osallistujat eivät näe hyvänä Jussi Halla-ahon osallistumista "sananvapauskeskusteluun". Miehen mielestä kun hukkuvien pakolaisten pelastaminen on kriminalisoitava, ja vihreiden poliitikkonaisten raiskaukset sekä muun muassa homoseksuaalin ampumisella hekumointi ovat ihan edelleenkin ok, sillä hän ei ole irtisanoutunut sanomisistaan. Halla-aho kommentoi  hyvin maltilliseen kirkkoväen keskusteluun: " Titityy, ei mulla muuta." Se kertoo paljon hänen poliittisesta diskurssistaan.

Eron ottaminen entiseen ajatteluun ja selkeä irtiotto vaatii kykyä nähdä tekonsa ulkopäin. Esimerkiksi Pohjoimaisen Vastarintaliikkeen Esa Holappa otti eron perustamistaan uusnatseista, jotka ovat terrorisoineet suomalaisia vuosia syyllistyen lukuisiin pahoinpitelyihin ja tappoon.  Nyt hurjan kohun kohteena Hussein Al-Taee ymmärsi hävetä ja myönsi puheensa, kun ne tuotiin hänen eteensä. Olen keskustellut Holapan kanssa kasvotusten, eikä se ollut vaikeaa. Hän on osoittanut ottaneensa eron entisestä. Arvostan sellaista.

Jussi Halla-ahon puheet sen sijaan venyvät ja mutkistuvat, ja liekurtelevista selityksistä ainoa selvä asia on, että hän ei sanomisiaan peru. Itsekin raiskausuhkauksia saanena sanoisin että tuo ei riitä.

"Titityy"-lausunnollaan Halla-aho tuntui yltävän uusiin sfääreihin poliittisessa retoriikassaan. Mutta itse asiassa niin ei ole. Kun Jussi Halla-aho sai rentoutua vaalipaneeleissa riittävästi, kävi niin, että kuittasi maahanmuuttokysymyksiä kertomalla että unohti muistiinpanot kotiin, tai vastaamalla: "Onpas kummallisia kysymyksiä".  Sopii murroikäiselle koululaiselle, mutta puolueen puheenjohtajan suusta voisi odottaa jotain.

Perussuomalaisten hallituskysymyksiin antamat vastaukset ovat samaa undulaattitasoa. Ne herättävät yhä syvemmän ihmetyksen esimerkiksi siitä, miksi kokoomus on niin tiukasti peesaa perussuomalaisten maahanmuuttopoliitiikkaa. Samaistuminen tällaiseen politiikan tasoon on tietysti valinta sekin ja kertoo ehkä olennaisella tasoilla jotain molempien oletetun äänestäjäkunnan luonteesta.  

Perussuomalaisten vastauksissa loogista on ainoastaan se, että jokainen vastaus näyttää sisältävän vastakkaisia asioita. Suomi on pieni maa, kun puhutaan päästövastuista, mutta suuri maa kun puhutaan esimerkkinä olemisesta päästövastuista.  Suomi ei saa lisätä kehitysapua, mutta Suomen tulee lisätä niitä asioita, joihin tarvitaan kehitysapurahoja. Suomalaisen lainvalmistelun pohjana tulee olla mm. turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennys, mutta se ei saa olla ideologista ja epätasapuolista. Maahanmuutto on maamme syrjäytymisen ainoa syy, ja toisaalla Hallaaho on todennut, kuinka sosiaalituet ja työttömyyskorvaus eivät kuulu valtion tehtäviin. Köyhille siis olisi luvassa kylmä kyytiä. Ja linja jatkuu: yleissitovuus on must, mutta paikallista sopimista tulee lisätä. 

Tsirp tsirp. Titityy.  

Kun ristiriitoja ei näe, niitä ei osaa varoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
46 http://ipa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275272-tsirp-jussi-halla-ahon-undulaattipolitiikka#comments Kirkkopäivät Maahanmuutto perussuomalaiset Rasismi Selkärangattomuus Tue, 30 Apr 2019 09:22:18 +0000 Irma Hirsjärvi http://ipa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275272-tsirp-jussi-halla-ahon-undulaattipolitiikka
Miten nimitellä toista ihmistä, hohhoijaa! http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274298-miten-nimitella-toista-ihmista-hohhoijaa <p>Toimittaja Vehkoon eilen saama rikostuomio näyttää miten heppoisella pohjalla ihmisten maalaisjärjen käyttö tänä päivänä on. Hirvittävä kiljuminen siitä miten voisi jatkossa nimitellä toista ihmistä.</p><p>Voiko typerämpää ajantuhlausta olla? Rautalangasta niille, jotka ovat tietämättömiä tai muuten uusavuttomia:&nbsp;</p><p>Jos et tiedä miten nimitellä toista ihmistä, käytä nimeä. Se on yleensä annettu ihmisen yksilöimiseksi.</p><p>Jos et tunne ihmistä, on yleensä turha nimitellä.</p><p>&nbsp;</p><p>Ei tämä mitään rakettitiedettä ole.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Toimittaja Vehkoon eilen saama rikostuomio näyttää miten heppoisella pohjalla ihmisten maalaisjärjen käyttö tänä päivänä on. Hirvittävä kiljuminen siitä miten voisi jatkossa nimitellä toista ihmistä.

Voiko typerämpää ajantuhlausta olla? Rautalangasta niille, jotka ovat tietämättömiä tai muuten uusavuttomia: 

Jos et tiedä miten nimitellä toista ihmistä, käytä nimeä. Se on yleensä annettu ihmisen yksilöimiseksi.

Jos et tunne ihmistä, on yleensä turha nimitellä.

 

Ei tämä mitään rakettitiedettä ole.    

]]>
57 http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274298-miten-nimitella-toista-ihmista-hohhoijaa#comments Rasismi Solvaus Sat, 13 Apr 2019 08:25:38 +0000 pasi majuri http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274298-miten-nimitella-toista-ihmista-hohhoijaa
Rasismia vai taloudenhoitoa? http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273482-rasismia-vai-taloudenhoitoa <p>Meille perussuomalaisille sanotaan usein, että meitä ei voi äänestää, koska olemme rasisteja. Siis valtamedian mukaan.</p><p>Mietitäänpä taaskin hieman. Vastahakoisuutemme sosiaalietuusperäistä maahanmuuttoa kohtaan johtuu taloudesta. Kyse ei ole rasismista vaan siitä, kuinka suomalaisilta ihmisiltä kannetut verovarat käytetään.</p><p>Ei ole rasismia sanoa, että haluamme suomalaisten ihmisten verovarat käytettäviksi suomalaisten ihmisten omaksi hyväksi eikä vieraiden kansakuntien hyväksi.</p><p>Tämä nojaa meritokraattiseen (ansaintaperustaiseen) oikeudenmukaisuuskäsitykseen, johon perustuu myös verojenkannon oikeutus. Jos verovarat eivät palaudu oman kansakunnan hyväksi, menee moraalinen oikeutus verottamiselta, ja pois sulavat sekä halu hankkia verotettavaa tuloa että maksaa veroja.</p><p>Progressiivisen verotuksen vuoksi varat palautuvat kansalaisille vuotavalla sangolla, mutta kuitenkin. Kieroa on, että monet tukiriippuvaiset ihmiset ovat itse vaatineet tähän maahan lisää tukiriippuvaisia ihmisiä maahanmuuton kautta.</p><p>Kansallisvaltio on etujärjestö, jonka tehtävä on ajaa omien kansalaistensa etua. Tämä vaikuttaa unohtuneen valtavirtapoliitikoilta, jotka ovat pyrkineet ostamaan moraalikarismaa ammentamalla hyväntekeväisyysrahaa vieraille veronmaksajien aarrearkusta.</p><p>Koska kyseessä on poliittinen teatteri, on maahanmuuttoa vaativien moraaliposeeraajien ainoaksi argumentiksi jäänyt perätön syytös: rasisti! On kuitenkin täysin eri asia vastustaa haitalliseksi todettua maahanmuuttoa järjestelmäilmiönä makrotasolla kuin vastustaa jotakin ihmistä tai kansanryhmää yksilökäyttäytymisen mikrotasolla.</p><p>Itse peruslähtökohta, toisin sanoen se, että maahanmuutto on (työperäinen maahanmuutto mukaan lukien)<em> julkisen talouden </em>kannalta tappiollista, on tullut osoitetuksi taloustutkija Samuli Salmisen ja Suomen Perustan julkaisemissa tutkimuksissa, jotka löytyvät <a href="https://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2015/10/Maahanmuutot-ja-Suomen-julkinen-talous-osa-1-toteutuneet-julkisen-talouden-tulot-ja-menot-v3.pdf" target="_blank">täältä</a>, <a href="https://www.suomenperusta.fi/content/uploads/2019/03/Maahanmuutot-ja-Suomen-julkinen-talous-Elinkaarivaikutukset-pdf.pdf" target="_blank">täältä</a> ja <a href="https://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kuinka-kalliiksi-halpaty%C3%B6voima-tulee-pdf.pdf" target="_blank">täältä</a>. Samaa johtopäätöstä tukevat myös tilintarkastaja Pauli Vahteran analyysit, jotka löytyvät <a href="https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/" target="_blank">täältä</a>, <a href="https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-2-3-eurot/" target="_blank">täältä</a> ja <a href="https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-3-3-velkaantumisen-kierre/" target="_blank">täältä</a>.</p><p>Rasismilla eli rotusorrolla ei ole mitään tekemistä oman julkisen taloutemme rahanjaon ja veropolitiikan kanssa. Vaikerointi ylisukupolvisesta kaakaovelasta ei riitä syyllistämään nykyisin eläviä ja tulevia suomalaisia, joiden piikkiin valtavirtapoliitikot ovat kaatamassa valtionvelat. Mutta se riittää upottamaan pitkässä juoksussa koko valtiontalouden.</p><p>&nbsp;</p><p>Jukka Hankamäki</p><p>FT, VTT</p><p>Projektitutkija Suomen Perustassa</p><p>Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, Helsinki</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Meille perussuomalaisille sanotaan usein, että meitä ei voi äänestää, koska olemme rasisteja. Siis valtamedian mukaan.

Mietitäänpä taaskin hieman. Vastahakoisuutemme sosiaalietuusperäistä maahanmuuttoa kohtaan johtuu taloudesta. Kyse ei ole rasismista vaan siitä, kuinka suomalaisilta ihmisiltä kannetut verovarat käytetään.

Ei ole rasismia sanoa, että haluamme suomalaisten ihmisten verovarat käytettäviksi suomalaisten ihmisten omaksi hyväksi eikä vieraiden kansakuntien hyväksi.

Tämä nojaa meritokraattiseen (ansaintaperustaiseen) oikeudenmukaisuuskäsitykseen, johon perustuu myös verojenkannon oikeutus. Jos verovarat eivät palaudu oman kansakunnan hyväksi, menee moraalinen oikeutus verottamiselta, ja pois sulavat sekä halu hankkia verotettavaa tuloa että maksaa veroja.

Progressiivisen verotuksen vuoksi varat palautuvat kansalaisille vuotavalla sangolla, mutta kuitenkin. Kieroa on, että monet tukiriippuvaiset ihmiset ovat itse vaatineet tähän maahan lisää tukiriippuvaisia ihmisiä maahanmuuton kautta.

Kansallisvaltio on etujärjestö, jonka tehtävä on ajaa omien kansalaistensa etua. Tämä vaikuttaa unohtuneen valtavirtapoliitikoilta, jotka ovat pyrkineet ostamaan moraalikarismaa ammentamalla hyväntekeväisyysrahaa vieraille veronmaksajien aarrearkusta.

Koska kyseessä on poliittinen teatteri, on maahanmuuttoa vaativien moraaliposeeraajien ainoaksi argumentiksi jäänyt perätön syytös: rasisti! On kuitenkin täysin eri asia vastustaa haitalliseksi todettua maahanmuuttoa järjestelmäilmiönä makrotasolla kuin vastustaa jotakin ihmistä tai kansanryhmää yksilökäyttäytymisen mikrotasolla.

Itse peruslähtökohta, toisin sanoen se, että maahanmuutto on (työperäinen maahanmuutto mukaan lukien) julkisen talouden kannalta tappiollista, on tullut osoitetuksi taloustutkija Samuli Salmisen ja Suomen Perustan julkaisemissa tutkimuksissa, jotka löytyvät täältä, täältä ja täältä. Samaa johtopäätöstä tukevat myös tilintarkastaja Pauli Vahteran analyysit, jotka löytyvät täältä, täältä ja täältä.

Rasismilla eli rotusorrolla ei ole mitään tekemistä oman julkisen taloutemme rahanjaon ja veropolitiikan kanssa. Vaikerointi ylisukupolvisesta kaakaovelasta ei riitä syyllistämään nykyisin eläviä ja tulevia suomalaisia, joiden piikkiin valtavirtapoliitikot ovat kaatamassa valtionvelat. Mutta se riittää upottamaan pitkässä juoksussa koko valtiontalouden.

 

Jukka Hankamäki

FT, VTT

Projektitutkija Suomen Perustassa

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, Helsinki

]]>
6 http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273482-rasismia-vai-taloudenhoitoa#comments Julkinen talous Maahanmuuttokustannukset Rasismi Talouspolitiikka Fri, 05 Apr 2019 05:52:21 +0000 J. Sakari Hankamäki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273482-rasismia-vai-taloudenhoitoa
Rasismin tutkimuksesta ja maahanmuuton tavoitteista http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272444-rasismin-tutkimuksesta-ja-maahanmuuton-tavoitteista <p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10688097">Yle uutisoi</a> Helsingin yliopiston tutkijasta Tuuli Kurjesta, joka täyttää tutkimustyön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimusta toteamalla, että suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on piilorasismia. Se ilmenee siten, että maahanmuuttajia ohjataan esimerkiksi hoiva-alalle, vaikka heitä ei kyseinen ala kiinnostaisi. Jutussa Kurjen nimiin laitetut väitteet ovat siinä määrin käsitteellisesti ristiriitaisia, että niistä on sanottava muutamia asioita. Samoin tutkimuksen käytännön arvo kotoutuksessa ja maahanmuutossa yleensä on kyseenalainen.</p><p>Tarkastellaan ensin rasismi-termin käyttöä. Kurki toteaa, että maahanmuuttajia hoiva-alalle ohjattaessa vedotaan rodullistaviin ja rasistisiin väitteisiin, joiden mukaan tietyistä kulttuureista tulevilla on soveltuvuutta kyseiselle alalle heidän maahanmuuttajataustansa takia. En tiedä miksi maahanmuuttajuuden katsotaan tekevän ihmisestä sopivan hoiva-alalle, mutta on selvää, että näin ei ajatella rasismin takia. Kuten Kurki itsekin sen sanoo: kulttuuri ja maahanmuuttajuus ovat ne tekijät, joihin tässä vedotaan, ei rotu tai ideologia rotujen paremmuudesta. Tämä selittänee myös sen, miksi koulumaailmassa ei haluta nähdä rasismia tai puhua siitä: sitä ei yksinkertaisesti ole. Näin tuntuu ajattelevan myös jutussa haastateltu erikoistutkija Pasi Saukkonen, jonka mielestä ongelma ei liity rotuun, vaan pikemminkin siihen, että maahanmuutto nykyisessä mittakaavassa on uusi asia. Tällöin myös ihmisten kanssa toiminta ja tämän toiminnan käsitteellistäminen vaativat kehittämistä.</p><p>Toinen asia liittyy luokitteluun. Kurki toteaa, että ihmisten jakaminen maahanmuuttajiin ja kantasuomalaisiin on myös ongelmallista, sillä se voi luoda yhteiskunnallista eriytymistä ja loukata niitä, jotka luokitellaan näistä ensimmäiseen ryhmään. Ensinnäkin on todettava, että vaikka luokittelu voi todellakin olla ongelmallista, varsinkin näin uudessa ja kompleksisessa kontekstissa, se on myös kaiken inhimillisen ajattelun perusta. Kaikkia ja kaikkea ei voida käsitellä pelkkänä erottumattomana massana, varsinkaan jos pyritään perusteltuihin ja selkeisiin lopputuloksiin. Samoin olisi mielenkiintoista tietää, miksi vain maahanmuuttajan kategoria voidaan kokea loukkaavana? Jos ihmisiä jaotellaan syntyperän mukaan niihin, jotka ovat syntyneet Suomessa, ja niihin, jotka ovat syntyneet jossain muualla, minkä takia tässä jaottelussa vain toinen kategoria on loukkaava? En tiedä onko Kurjella tähän vastausta, mutta ainakaan hän ei kysyttäessä osaa ehdottaa mitään parempaa menettelyä. Sen sijaan hän kyllä osaa mainita meidät &quot;valkoiset suomalaiset&quot;, joiden käyttämänä maahanmuuttaja-sana voidaan kokea loukkaavana. Jää hieman epäselväksi kuka tässä luokitellaan rasistiseksi: tutkija Kurki itse, joka on ainoa jutussa mainittu henkilö, joka puhuu väristä mitään, vai niin sanotut maahanmuuttajat, jotka Kurjen mukaan loukkaantuvat siitä, että maahanmuuttaja-sanaa käyttävien ihmisten väri on valkoinen?</p><p>Lopuksi vielä käytäntöä. Maahanmuuttoa perustellaan sillä, että se korjaa Suomen vääristyneen ikäpyramidin ja parantaa heikkoa huoltosuhdetta. Käytännössä on kuitenkin havaittu, että maahanmuuttajat työllistyvät kantaväestöä heikommin, kuten myös tässä Ylen jutussa mainitaan. Kysymys kuuluukin, onko työllistymisen kannalta parempi ohjata maahanmuuttajia aloille, joilla olisi kysyntää työvoimasta, vai antaa heidän valita omat urapolkunsa vapaasti? Jutun perusteella kotoutuksessa ja maahanmuuttajien koulutuksessa on jo valittu jälkimmäinen polku, eikä tiukkaa ammatillista ohjausta enää tapahdu. Yliopistoissa olisikin kenties aihetta tarkastella tuotetun tutkimuksen relevanssia ja käytännön arvoa hieman rivakammin, sillä sekä maahanmuuttajien heikko työllisyysaste että maahanmuuton negatiiviset ulkoisvaikutukset tulisi ratkaista mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Akateemiset käsitteelliset väärinkäsitykset tuskin ovat siinä avuksi, vaikka aikomukset niiden taustalla olisivat kuinka hyviä.</p><p>Asia voidaan kyllä tulkita myös siten, että maahanmuuttajilla on taipumusta kokea tulleensa vähätellyiksi tai loukatuiksi kotoutus- ja koulutusprosessin aikana, joka seikka tulisi huomioida entistä paremmin. Tässä tapauksessa jutussa esitellyllä tutkimuksella saattaa hyvinkin olla käytännön arvoa, vaikka ihmisten värin maininta tai rasismista puhuminen vaikuttaakin erikoiselta ja äärimmäiseltä. Mikäli näin on, sopii maahamuuttajiltakin kuitenkin odottaa ymmärrystä siinä, että koko ilmiö on varsin uusi ja vaikea suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Ihmisten luokittelua maahanmuuttajiin tai kulttuurisia stereotypioita, sikäli kun niitä esiintyy, ei motivoi rasismi vaan pikemminkin inhimillisen ajattelun ominaispiirteet ja hallinnolliset tarpeet. Sopii tietysti kysyä, mikä on paras hallintojärjestelmä ja kenen etuja mikäkin systeemi palvelee, mutta näihin kysymyksiin ei tässä mennä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yle uutisoi Helsingin yliopiston tutkijasta Tuuli Kurjesta, joka täyttää tutkimustyön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimusta toteamalla, että suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on piilorasismia. Se ilmenee siten, että maahanmuuttajia ohjataan esimerkiksi hoiva-alalle, vaikka heitä ei kyseinen ala kiinnostaisi. Jutussa Kurjen nimiin laitetut väitteet ovat siinä määrin käsitteellisesti ristiriitaisia, että niistä on sanottava muutamia asioita. Samoin tutkimuksen käytännön arvo kotoutuksessa ja maahanmuutossa yleensä on kyseenalainen.

Tarkastellaan ensin rasismi-termin käyttöä. Kurki toteaa, että maahanmuuttajia hoiva-alalle ohjattaessa vedotaan rodullistaviin ja rasistisiin väitteisiin, joiden mukaan tietyistä kulttuureista tulevilla on soveltuvuutta kyseiselle alalle heidän maahanmuuttajataustansa takia. En tiedä miksi maahanmuuttajuuden katsotaan tekevän ihmisestä sopivan hoiva-alalle, mutta on selvää, että näin ei ajatella rasismin takia. Kuten Kurki itsekin sen sanoo: kulttuuri ja maahanmuuttajuus ovat ne tekijät, joihin tässä vedotaan, ei rotu tai ideologia rotujen paremmuudesta. Tämä selittänee myös sen, miksi koulumaailmassa ei haluta nähdä rasismia tai puhua siitä: sitä ei yksinkertaisesti ole. Näin tuntuu ajattelevan myös jutussa haastateltu erikoistutkija Pasi Saukkonen, jonka mielestä ongelma ei liity rotuun, vaan pikemminkin siihen, että maahanmuutto nykyisessä mittakaavassa on uusi asia. Tällöin myös ihmisten kanssa toiminta ja tämän toiminnan käsitteellistäminen vaativat kehittämistä.

Toinen asia liittyy luokitteluun. Kurki toteaa, että ihmisten jakaminen maahanmuuttajiin ja kantasuomalaisiin on myös ongelmallista, sillä se voi luoda yhteiskunnallista eriytymistä ja loukata niitä, jotka luokitellaan näistä ensimmäiseen ryhmään. Ensinnäkin on todettava, että vaikka luokittelu voi todellakin olla ongelmallista, varsinkin näin uudessa ja kompleksisessa kontekstissa, se on myös kaiken inhimillisen ajattelun perusta. Kaikkia ja kaikkea ei voida käsitellä pelkkänä erottumattomana massana, varsinkaan jos pyritään perusteltuihin ja selkeisiin lopputuloksiin. Samoin olisi mielenkiintoista tietää, miksi vain maahanmuuttajan kategoria voidaan kokea loukkaavana? Jos ihmisiä jaotellaan syntyperän mukaan niihin, jotka ovat syntyneet Suomessa, ja niihin, jotka ovat syntyneet jossain muualla, minkä takia tässä jaottelussa vain toinen kategoria on loukkaava? En tiedä onko Kurjella tähän vastausta, mutta ainakaan hän ei kysyttäessä osaa ehdottaa mitään parempaa menettelyä. Sen sijaan hän kyllä osaa mainita meidät "valkoiset suomalaiset", joiden käyttämänä maahanmuuttaja-sana voidaan kokea loukkaavana. Jää hieman epäselväksi kuka tässä luokitellaan rasistiseksi: tutkija Kurki itse, joka on ainoa jutussa mainittu henkilö, joka puhuu väristä mitään, vai niin sanotut maahanmuuttajat, jotka Kurjen mukaan loukkaantuvat siitä, että maahanmuuttaja-sanaa käyttävien ihmisten väri on valkoinen?

Lopuksi vielä käytäntöä. Maahanmuuttoa perustellaan sillä, että se korjaa Suomen vääristyneen ikäpyramidin ja parantaa heikkoa huoltosuhdetta. Käytännössä on kuitenkin havaittu, että maahanmuuttajat työllistyvät kantaväestöä heikommin, kuten myös tässä Ylen jutussa mainitaan. Kysymys kuuluukin, onko työllistymisen kannalta parempi ohjata maahanmuuttajia aloille, joilla olisi kysyntää työvoimasta, vai antaa heidän valita omat urapolkunsa vapaasti? Jutun perusteella kotoutuksessa ja maahanmuuttajien koulutuksessa on jo valittu jälkimmäinen polku, eikä tiukkaa ammatillista ohjausta enää tapahdu. Yliopistoissa olisikin kenties aihetta tarkastella tuotetun tutkimuksen relevanssia ja käytännön arvoa hieman rivakammin, sillä sekä maahanmuuttajien heikko työllisyysaste että maahanmuuton negatiiviset ulkoisvaikutukset tulisi ratkaista mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Akateemiset käsitteelliset väärinkäsitykset tuskin ovat siinä avuksi, vaikka aikomukset niiden taustalla olisivat kuinka hyviä.

Asia voidaan kyllä tulkita myös siten, että maahanmuuttajilla on taipumusta kokea tulleensa vähätellyiksi tai loukatuiksi kotoutus- ja koulutusprosessin aikana, joka seikka tulisi huomioida entistä paremmin. Tässä tapauksessa jutussa esitellyllä tutkimuksella saattaa hyvinkin olla käytännön arvoa, vaikka ihmisten värin maininta tai rasismista puhuminen vaikuttaakin erikoiselta ja äärimmäiseltä. Mikäli näin on, sopii maahamuuttajiltakin kuitenkin odottaa ymmärrystä siinä, että koko ilmiö on varsin uusi ja vaikea suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Ihmisten luokittelua maahanmuuttajiin tai kulttuurisia stereotypioita, sikäli kun niitä esiintyy, ei motivoi rasismi vaan pikemminkin inhimillisen ajattelun ominaispiirteet ja hallinnolliset tarpeet. Sopii tietysti kysyä, mikä on paras hallintojärjestelmä ja kenen etuja mikäkin systeemi palvelee, mutta näihin kysymyksiin ei tässä mennä.

]]>
0 http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272444-rasismin-tutkimuksesta-ja-maahanmuuton-tavoitteista#comments Maahanmuutto Rasismi Tutkimus Sun, 24 Mar 2019 11:16:05 +0000 Jaakko Naski http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272444-rasismin-tutkimuksesta-ja-maahanmuuton-tavoitteista
Suvaitsevaiston anti: Sitä parempaa rasismia http://anteryaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272376-suvaitsevaiston-anti-sita-parempaa-rasismia <p></p><p><img alt=" teksti" src="https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54198841_10217811083644702_2734063914483449856_n.jpg?_nc_cat=102&amp;_nc_ht=scontent.fhel1-1.fna&amp;oh=ef00615f3f0f9f4896c577b2e4604e1c&amp;oe=5D47361E" /></p><p></p><p><strong>Suvaitsevaiston antia:</strong></p><p></p><p>1. Ota etnisyyteni argumenttiisi mukaan.</p><p></p><p>2. Väitä, että, kun osa persuista ei olekaan rasisteja minua kohtaan, niin se on minun vikani.</p><p></p><p><em>(Kummallista, että ihmiset, riippumatta puoleesta, lukevat puoluepoliittisesti sitoutumattomia kirjoituksiani!)</em></p><p></p><p>3. Evää pakolaisstatukseni ja käske takaisin maahan, mistä olen pakolainen &quot;taistelemaan islamisteja vastaan siellä&quot;.</p><p></p><p><img alt=" 1 henkilö" src="https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55551853_10217811125005736_7493169037464043520_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_ht=scontent.fhel1-1.fna&amp;oh=9748781cbd5b4d56ee06fcbef5bba2b6&amp;oe=5D04F738" /></p><p></p><p><strong>Sitä parempaa rasismia, mikä ei lehdistöä kiinnosta</strong></p><p></p><p>Koska minua kohtaan saa olla avoimesti niin rasisti, kuin huvittaa. Monesti ovatkin. Nämä &quot;suvaitsevaiset&quot; ovat itse niitä rasisteja, jotka patoavat rasisminsa ja laukaisevat sen, kun kohdalle osuu ihminen, &quot;jota vastaan saa olla rasisti&quot;.</p><p></p><p>Näille kelpaa vain raukat, heidän suvaitsemiseen alistuvat ja reppanat maahanmuuttajat, joiden puolesta he voivat puhua, kasvattaen omaa egoaan.</p><p></p><p>Heidän mielestä maahanmuuttajalle on vain yksi lokero: jatkuvasti kaikesta olemattomasta rasismista valittava, islamia ylistävä, rinnakkaisyhteiskuntia perustava, vain persuja kritisoiva, taantumuksellinen, huonosti Suomea puhuva ja valkoisen pelastajan tarpeessa oleva.</p><p></p><p>Muuten heille tulee paha mieli, jos maahanmuuttaja osaakin hyvin Suomea, lähestyy liikaa heidän sosioekonomista statustaan, puhuu itsensä puolesta ja pitää Suomea ihan kivana paikkana.</p><p></p><p><strong>Sitten ihmetellään, kun integraatio ei toimi, kun minunlaisten sijasta, kuunnellaan heidänlaisia.</strong></p><p></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti

Suvaitsevaiston antia:

1. Ota etnisyyteni argumenttiisi mukaan.

2. Väitä, että, kun osa persuista ei olekaan rasisteja minua kohtaan, niin se on minun vikani.

(Kummallista, että ihmiset, riippumatta puoleesta, lukevat puoluepoliittisesti sitoutumattomia kirjoituksiani!)

3. Evää pakolaisstatukseni ja käske takaisin maahan, mistä olen pakolainen "taistelemaan islamisteja vastaan siellä".

Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö

Sitä parempaa rasismia, mikä ei lehdistöä kiinnosta

Koska minua kohtaan saa olla avoimesti niin rasisti, kuin huvittaa. Monesti ovatkin. Nämä "suvaitsevaiset" ovat itse niitä rasisteja, jotka patoavat rasisminsa ja laukaisevat sen, kun kohdalle osuu ihminen, "jota vastaan saa olla rasisti".

Näille kelpaa vain raukat, heidän suvaitsemiseen alistuvat ja reppanat maahanmuuttajat, joiden puolesta he voivat puhua, kasvattaen omaa egoaan.

Heidän mielestä maahanmuuttajalle on vain yksi lokero: jatkuvasti kaikesta olemattomasta rasismista valittava, islamia ylistävä, rinnakkaisyhteiskuntia perustava, vain persuja kritisoiva, taantumuksellinen, huonosti Suomea puhuva ja valkoisen pelastajan tarpeessa oleva.

Muuten heille tulee paha mieli, jos maahanmuuttaja osaakin hyvin Suomea, lähestyy liikaa heidän sosioekonomista statustaan, puhuu itsensä puolesta ja pitää Suomea ihan kivana paikkana.

Sitten ihmetellään, kun integraatio ei toimi, kun minunlaisten sijasta, kuunnellaan heidänlaisia.

]]>
47 http://anteryaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272376-suvaitsevaiston-anti-sita-parempaa-rasismia#comments Lehdistöhiljaisuus Parempaa rasismia Rasismi Suvaitsevaisto Sat, 23 Mar 2019 13:19:03 +0000 Anter Yaşa http://anteryaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272376-suvaitsevaiston-anti-sita-parempaa-rasismia
Rasisti toivoo halpatyövoimaa http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272177-rasisti-toivoo-halpatyovoimaa <p>Tänä päivänä maahanmuuttokriittinen joutuu usein kohtaamaan rasisti-syytöksen. Tilanne jossa joku vetää rasistikortin esiin on itselleni merkki siitä, että vastapuolella ovat asia-argumentit loppuneet. Kun toisella ei ole enää mitään järkevää sanottavaa aihepiireihin, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuton alati paisuviin kuluihin ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvaan lisääntyvään taakkaan, joutuu toinen aloittamaan rasisti-nimittelyn.&nbsp;</p><p>Itselleni rasismia edustaa ajattelutapa, että meille pitäisi tuottaa ihmisiä muualta tekemään töitä, joita me itse emme viitsi tehdä, tai ajattelemme, että muualta tulleet voivat tehdä ne pienemmällä palkalla tai heikommin työehdoin kuin mihin me itse olisimme valmiita. Tällaisessa ajattelussa ollaan sen oikean ja todellisen rasismin ytimessä. He, jotka toivovat Suomeen etnistä, vähääntyytyvää halpatyövoimaa, ansaitsevat minusta oikeutetusti tulla kutsutuiksi rasisteiksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänä päivänä maahanmuuttokriittinen joutuu usein kohtaamaan rasisti-syytöksen. Tilanne jossa joku vetää rasistikortin esiin on itselleni merkki siitä, että vastapuolella ovat asia-argumentit loppuneet. Kun toisella ei ole enää mitään järkevää sanottavaa aihepiireihin, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuton alati paisuviin kuluihin ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvaan lisääntyvään taakkaan, joutuu toinen aloittamaan rasisti-nimittelyn. 

Itselleni rasismia edustaa ajattelutapa, että meille pitäisi tuottaa ihmisiä muualta tekemään töitä, joita me itse emme viitsi tehdä, tai ajattelemme, että muualta tulleet voivat tehdä ne pienemmällä palkalla tai heikommin työehdoin kuin mihin me itse olisimme valmiita. Tällaisessa ajattelussa ollaan sen oikean ja todellisen rasismin ytimessä. He, jotka toivovat Suomeen etnistä, vähääntyytyvää halpatyövoimaa, ansaitsevat minusta oikeutetusti tulla kutsutuiksi rasisteiksi.

]]>
15 http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272177-rasisti-toivoo-halpatyovoimaa#comments Halpatyövoima Kaappirasisti Maahanmuutto Rasismi Thu, 21 Mar 2019 10:14:36 +0000 Laura Korpinen http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272177-rasisti-toivoo-halpatyovoimaa
VIHAPUHETTA, RASISMIA JA POPULISMIA http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia <p>&nbsp;</p><p>Mihin olemme menossa? Mikä suomalaista yhteiskuntaa vaivaa, kun keskitämme enemmän voimavaroja rasismiin ja vihapuheeseen &rdquo;syyllistyneiden&rdquo; etsimiseen ja tuomitsemiseen kuin niihin keinoihin, joilla voisimme ratkaista paljon suurempia yhteiskunnallisia ongelmia kuten lapsiperheköyhyys, vanhustenhuolto, työttömyys, yrittäjyys, pienet ja lähes olemattomat eläkkeet, haitta maahanmuutto, koulukiusaaminen, työhyvinvointi, luvattoman huonokuntoinen tieverkko ja peruspalveluiden tasapuolinen tarjonta.</p><p><strong>Nykysuomen sanakirjasta löytyy alla olevat määritelmät sanoille rasismi ja populismi</strong></p><p><strong><em>Rasism</em></strong>i = rotusyrjintä, rotukiihkoilu</p><p><em>Populismi</em> = eräs Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyt kansanelämän kuvauksen suunta/ kansansuosion tavoittelu</p><p><strong><em>Sen sijaan sanalle vihapuhe en löytänyt mistään tarkkaa määritelmää, joten määrittelin sen itse</em></strong></p><p><em>Vihapuhe</em> = keksitty populistinen termi. &nbsp;Sanaa käytetään silloin kun halutaan vaientaa eriävän mielipiteen esittänyt henkilö, jotta asioista ei voitaisi käydä keskustelua tai olla erimieltä. Pyritään siis rajoittamaan sananvapautta.&nbsp;</p><p>Rasismi ja populismi ovat sanoina kärsineet inflaation niin paljon niitä käytetään tilanteissa, joihin ne eivät merkitykseltään kuulu. Meillä Suomessa ei rasismia sanan varsinaisessa merkityksessä esiinny lainkaan. Populismia sen sijaan on kaikki se millä pyritään saavuttamaan kansan suosiota. Rasismi- ja populismi sanojen käyttöä voi tänä päivänä verrata nuorison harrastamaan &rdquo;v-sanan&rdquo; käyttöön kunhan hoetaan tarkoittamatta mitään.</p><p>Sipilän hallitus on koko hallituskauden ajan keskittynyt tekemään leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen palveluihin ja toimeentuloon. Nämä säästötoimina lanseeratut kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin kohdistuneet toimet ovat hallituksen mukaan olleet välttämättömiä. Mitä hyvää näillä toimilla on saavutettu? &nbsp;Köyhyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Yhteiskuntarauha järkkyy, kun ihmiset ajetaan liian tiukoille. Jos näitä seikkoja voidaan pitää saavutuksina, on hallitus onnistunut toimissaan erittäin hyvin ja voi rinta rottingilla kehua aikaansaannoksiaan.</p><p>Neljään vuoteen hallituksen suunnalta ei ole tullut yhtään oikeasti merkittävää ratkaisuesitystä turvapaikan hakijoiden lapsiin ja naisiin kohdistamien raiskausten ja väkivallantekojen vähentämiseksi. Aluksi näitä tekoja pyrittiin jopa vähättelemään ja väittämään yksittäistapauksiksi, joiden perusteella ei ole syytä huoleen. Ainoa puolue, joka on tuonut konkreettisia ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin, on Perussuomalaiset.</p><p>Nyt kun eduskuntavaalit ovat lähellä, alkavat jopa keskusta ja kokoomuskin herätä ja lupailla rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottamista Suomesta. Ettei vaan kävisi kuten Jyrki Kataisen muinoin vaalien alla Sari sairaanhoitajalle lupaaman 500 euron palkankorotuksen. &nbsp;Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n politiikassa pätee vanha sananlasku &rdquo; vaikea se on kahta tehdä luvata ja täyttää.&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Saija Granlund</p><p>sairaanhoitaja amk</p><p>kanasanedustaja ehdokas ps</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Mihin olemme menossa? Mikä suomalaista yhteiskuntaa vaivaa, kun keskitämme enemmän voimavaroja rasismiin ja vihapuheeseen ”syyllistyneiden” etsimiseen ja tuomitsemiseen kuin niihin keinoihin, joilla voisimme ratkaista paljon suurempia yhteiskunnallisia ongelmia kuten lapsiperheköyhyys, vanhustenhuolto, työttömyys, yrittäjyys, pienet ja lähes olemattomat eläkkeet, haitta maahanmuutto, koulukiusaaminen, työhyvinvointi, luvattoman huonokuntoinen tieverkko ja peruspalveluiden tasapuolinen tarjonta.

Nykysuomen sanakirjasta löytyy alla olevat määritelmät sanoille rasismi ja populismi

Rasismi = rotusyrjintä, rotukiihkoilu

Populismi = eräs Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyt kansanelämän kuvauksen suunta/ kansansuosion tavoittelu

Sen sijaan sanalle vihapuhe en löytänyt mistään tarkkaa määritelmää, joten määrittelin sen itse

Vihapuhe = keksitty populistinen termi.  Sanaa käytetään silloin kun halutaan vaientaa eriävän mielipiteen esittänyt henkilö, jotta asioista ei voitaisi käydä keskustelua tai olla erimieltä. Pyritään siis rajoittamaan sananvapautta. 

Rasismi ja populismi ovat sanoina kärsineet inflaation niin paljon niitä käytetään tilanteissa, joihin ne eivät merkitykseltään kuulu. Meillä Suomessa ei rasismia sanan varsinaisessa merkityksessä esiinny lainkaan. Populismia sen sijaan on kaikki se millä pyritään saavuttamaan kansan suosiota. Rasismi- ja populismi sanojen käyttöä voi tänä päivänä verrata nuorison harrastamaan ”v-sanan” käyttöön kunhan hoetaan tarkoittamatta mitään.

Sipilän hallitus on koko hallituskauden ajan keskittynyt tekemään leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen palveluihin ja toimeentuloon. Nämä säästötoimina lanseeratut kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin kohdistuneet toimet ovat hallituksen mukaan olleet välttämättömiä. Mitä hyvää näillä toimilla on saavutettu?  Köyhyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Yhteiskuntarauha järkkyy, kun ihmiset ajetaan liian tiukoille. Jos näitä seikkoja voidaan pitää saavutuksina, on hallitus onnistunut toimissaan erittäin hyvin ja voi rinta rottingilla kehua aikaansaannoksiaan.

Neljään vuoteen hallituksen suunnalta ei ole tullut yhtään oikeasti merkittävää ratkaisuesitystä turvapaikan hakijoiden lapsiin ja naisiin kohdistamien raiskausten ja väkivallantekojen vähentämiseksi. Aluksi näitä tekoja pyrittiin jopa vähättelemään ja väittämään yksittäistapauksiksi, joiden perusteella ei ole syytä huoleen. Ainoa puolue, joka on tuonut konkreettisia ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin, on Perussuomalaiset.

Nyt kun eduskuntavaalit ovat lähellä, alkavat jopa keskusta ja kokoomuskin herätä ja lupailla rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottamista Suomesta. Ettei vaan kävisi kuten Jyrki Kataisen muinoin vaalien alla Sari sairaanhoitajalle lupaaman 500 euron palkankorotuksen.  Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n politiikassa pätee vanha sananlasku ” vaikea se on kahta tehdä luvata ja täyttää.”

 

Saija Granlund

sairaanhoitaja amk

kanasanedustaja ehdokas ps

]]>
52 http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia#comments Hyvinvointi oikeudenmukaisuus Populismi Rasismi Vihapuhe Thu, 21 Feb 2019 10:10:09 +0000 Saija Granlund http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia
Osa-aikainen maahanmuuton vastustaja? http://piatuuliarendic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270003-osa-aikainen-maahanmuuton-vastustaja <p>Ystäväni totesi taannoin, että hän on osa-aikainen vegaani. Pääasiallisesti hän noudattaa vegaanista ruokavaliota, mutta kerran viikossa maistuu burgeri.</p><p>Jäin miettimään, voiko ihminen olla osa-aikainen maahanmuuton vastustaja? Oma työkenttäni ja työympäristöni ihmiskaupan uhrien ja pakolaisten parissa on monikulttuurinen, asiakkaat pääosin kolmansista maista. En enää edes huomaa ihmisten ihonväriä, ja juuri eilen allekirjoitin adressin, jossa vaaditaan Itohan Okundayen pakkopalautuksen keskeyttämistä. Mutta silti minussa asuu myös pieni isänmaan puolustaja, ellei jopa rasisti, joka nostaa päätään tietyissä yhteyksissä.</p><p>Työni kautta olen saanut ensikäden kosketuksen siihen tosiasiaan, että kaikki turvapaikanhakijat, eivätkä edes kaikki ihmiskaupan uhreiksi itsensä identifioivat ole avuntarpeessa. Osa käyttää systeemiä ja ihmisiä härskisti hyväkseen.</p><p>Nyyhkytarinat ovat vain osittain totta, tai jopa täysin keksittyjä. Pyydetyt elintarvikkeet ja kulutushyödykkeet eivät tulekaan välittömään tarpeeseen, vaan niillä käydään kauppaa toisaalla. Köyhyyttään valittava kulkeekin omalla autolla ja käyttää yksityislääkäriä. Hurskaat muslimimiehet eivät olekaan absolutisteja, vaan kännäävät vastaanottokeskusten soluasunnoissa. Poliisille kerrottu tarina kaikkine yksityiskohtineen on sama, jonka on kertonut jo viisi naista aiemmin, kaikki onneaan yrittämässä.</p><p>Nykysuomessa valinta on vaikeaa. Olet joko suvakki tai rasisti. Jos autat mustaihoisia tai lähi-idästä tulleita, höösäät raiskaajia ja terroristeja. Jos sanot että seksuaalirikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat on karkoitettava, olet armoton rasisti, joka ei suostu näkemään, että myös suomalaiset tekevät samoja rikoksia.</p><p>Lopullinen totuus on kuitenkin lopulta jossain välimaastossa, ehkä juurikin siinä osa-aikaisena maahanmuuton vastustajana ja rasistina olemisessa. Ihmiset ovat tasa-arvoisia ihonväristä, kansalaisuudesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta, mutta myös ikävät tosiasiat on nähtävä ja tunnustettava ihonväristä, uskonnosta, kulttuurista ja sukupuolesta riippumatta.</p><p>Suomalaisilla on varaa ja mahdollisuus auttaa haavoittuvassa asemassa olevia, mutta suomalaisten ei pidä antaa muiden kävellä itsensä tai kulttuurinsa ylitse. Kärsiviä pitää auttaa, mutta ei oman hyvinvointimme ja turvallisuutemme kustannuksella.</p><p>Paras ratkaisu maahanmuuttokysymyksiin lienee realismi. Laki on laki, ja maassa toimitaan maan tavalla. Jos tämä ei onnistu, voi lentokone suunnata uuteen kohteeseen, rukousten saattelemana.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ystäväni totesi taannoin, että hän on osa-aikainen vegaani. Pääasiallisesti hän noudattaa vegaanista ruokavaliota, mutta kerran viikossa maistuu burgeri.

Jäin miettimään, voiko ihminen olla osa-aikainen maahanmuuton vastustaja? Oma työkenttäni ja työympäristöni ihmiskaupan uhrien ja pakolaisten parissa on monikulttuurinen, asiakkaat pääosin kolmansista maista. En enää edes huomaa ihmisten ihonväriä, ja juuri eilen allekirjoitin adressin, jossa vaaditaan Itohan Okundayen pakkopalautuksen keskeyttämistä. Mutta silti minussa asuu myös pieni isänmaan puolustaja, ellei jopa rasisti, joka nostaa päätään tietyissä yhteyksissä.

Työni kautta olen saanut ensikäden kosketuksen siihen tosiasiaan, että kaikki turvapaikanhakijat, eivätkä edes kaikki ihmiskaupan uhreiksi itsensä identifioivat ole avuntarpeessa. Osa käyttää systeemiä ja ihmisiä härskisti hyväkseen.

Nyyhkytarinat ovat vain osittain totta, tai jopa täysin keksittyjä. Pyydetyt elintarvikkeet ja kulutushyödykkeet eivät tulekaan välittömään tarpeeseen, vaan niillä käydään kauppaa toisaalla. Köyhyyttään valittava kulkeekin omalla autolla ja käyttää yksityislääkäriä. Hurskaat muslimimiehet eivät olekaan absolutisteja, vaan kännäävät vastaanottokeskusten soluasunnoissa. Poliisille kerrottu tarina kaikkine yksityiskohtineen on sama, jonka on kertonut jo viisi naista aiemmin, kaikki onneaan yrittämässä.

Nykysuomessa valinta on vaikeaa. Olet joko suvakki tai rasisti. Jos autat mustaihoisia tai lähi-idästä tulleita, höösäät raiskaajia ja terroristeja. Jos sanot että seksuaalirikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat on karkoitettava, olet armoton rasisti, joka ei suostu näkemään, että myös suomalaiset tekevät samoja rikoksia.

Lopullinen totuus on kuitenkin lopulta jossain välimaastossa, ehkä juurikin siinä osa-aikaisena maahanmuuton vastustajana ja rasistina olemisessa. Ihmiset ovat tasa-arvoisia ihonväristä, kansalaisuudesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta, mutta myös ikävät tosiasiat on nähtävä ja tunnustettava ihonväristä, uskonnosta, kulttuurista ja sukupuolesta riippumatta.

Suomalaisilla on varaa ja mahdollisuus auttaa haavoittuvassa asemassa olevia, mutta suomalaisten ei pidä antaa muiden kävellä itsensä tai kulttuurinsa ylitse. Kärsiviä pitää auttaa, mutta ei oman hyvinvointimme ja turvallisuutemme kustannuksella.

Paras ratkaisu maahanmuuttokysymyksiin lienee realismi. Laki on laki, ja maassa toimitaan maan tavalla. Jos tämä ei onnistu, voi lentokone suunnata uuteen kohteeseen, rukousten saattelemana.

 

]]>
14 http://piatuuliarendic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270003-osa-aikainen-maahanmuuton-vastustaja#comments Maahanmuutto Pakolaiset Rasismi Suvaitsevaisuus Turvapaikanhakijat Wed, 20 Feb 2019 20:02:58 +0000 Pia Rendic http://piatuuliarendic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270003-osa-aikainen-maahanmuuton-vastustaja
Vanhat keinot, uusi vihan kohde. Islamofobian juutalaisvastaiset juuret. http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269395-vanhat-keinot-uusi-vihan-kohde-islamofobian-juutalaisvastaiset-juuret <p>Oulun seksuaalirikoskohu on nostattanut taas tapettiin puheet maahanmuuttajien &rdquo;kulttuurisista tekijöistä&rdquo; jotka olisivat osasyy rikollisten asenteistiin. Puheet kulttuurisista tekijöistä lähtevät eri tahoilla eri suuntiin, mutta yksi kestävimmistä mielipiteistä on, että islaminusko on syypää näitten rikollisten naisvastaisiin asenteisiin. Yleensä islaminvastaiseen retoriikkaan sekoittuu myöskin puheet uskonnon perimmäisestä väkivaltaisuudesta, joka on uhka länsimaiselle yhteiskuntajärjestykselle.&nbsp;&nbsp;</p><p>Monet sanovat, että islamofobiaa ei ole olemassa, koska islam on uskonto, eikä rotu. En ala tässä pohtimaan termin &rdquo;islamofobian&rdquo; semantiikkaa tai ottamaan kantaa maahanmuuttoon, vaan lähden siitä oletuksesta, että muslimit kärsivät rasismista. En puolusta tässä maahanmuuttajien tekemiä rikoksia, vaan sen sijaan argumentoin, että muslimivastaiset asenteet muistuttavat todella paljon 30-luvun antisemitismiä. Tarkastelen tässä artikkelissa natsien juutalaisvastaista propagandaa ja vertaan sitä muslimivastaiseen.&nbsp;</p><p>Ensimmäinen on islamin kritiikki. Uskonnon kritiikissä sinänsä ei ole mitään rasistista tai väärin, mutta jotkut rasistiset tahot verhoavat oman rasistisuutensa islamin kritiikkiin. Yleisin tapa on poimia islamin pyhistä teksteistä säkeitä, joita nykystandardeissa pidetään totalitaristisina ja rasistisina. Sinänsä näitten säkeitten kritisointi ei ole ongelma, mutta rasistiset tahot laajentavat säkeitten kritiikin kokonaisen uskonnon kannattajien kritiikiksi. Esimerkiksi sanomalla, että koska islamin pyhissä teksteissä on väkivaltaisia, imperialistisia, sovinistisia ja rasistisia säkeitä, kaikki muslimit ovat potentiaalisia terroristeja tai, että nämä ovat kaikki salaliitossa keskenään valloittaakseen maailman. Mauttomimmat rasistit vielä kutsuvat muslimeja &rdquo;tämän päivän natseiksi&rdquo; ja sen takia heidät pitää pysäyttää.&nbsp;&nbsp;</p><p>Esimerkiksi norjalainen terroristi Breivik [1] uskoi nimenomaan muslimien maailmanlaajuiseen salaliittoon, jolla nämä pyrkivät valloittamaan Euroopan. Hän aikoi ehkäistä sen väkivalloin. Manifestissa hän pyrkii &rdquo;todistamaan&rdquo; muslimien perimmäisen pahuuden lainaamalla islamin pyhien tekstien väkivaltaisia säkeitä ja viittaamalla historiallisiin sotiin eurooppalaisten ja muslimien välillä.&nbsp;&nbsp;</p><p>Natsit tekivät tismalleen samoin. Yleisesti tiedetään, että natsit väittivät juutalaisten olevan rikkaita kapitalisteja, jotka olivat keskenään maailmanlaajuisessa salaliitossa tuhotakseen valkoisen rodun. Kuitenkin tämä oli vain yksi osa natsipropagandasta. Yleisintä oli itse juutalaisuuden kritiikki. Yhä nykyäänkin löytää uusnatseja, jotka sanovat &rdquo;tietääksesi miksi me [uusnatsit] vihaamme juutalaisia, lue vain Tooraa ja tiedät&rdquo; mikä on sattumalta yksi tapa, jolla nykyiset muslimivastaiset rasistit yrittävät perustella muslimivihansa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Natseilla oli juutalaisuuteen erikoistuneita ihmisiä, kuten Natsipropagandalehden Der Stürmerin toimittajat Julius Streicher ja Johannes Pohl tai Hitlerin hovifilosofi Alfred Rosenberg [2], jotka kävivät läpi juutalaisten pyhiä tekstejä, löytääkseen sieltä viitteitä juutalaisten &rdquo;pahuudesta&rdquo;. Tähän tarkoitukseen sopivia säkeitä löytyi.&nbsp;&nbsp;</p><p>Juutalaisuuden pyhissä teksteissä on tosiaan nykystandardeissa rasistisia, sovinistisia ja imperialistisia säkeitä, kuten on kristinuskossakin. Natsit käyttivätkin näitä säkeitä &rdquo;todistaakseen&rdquo; että juutalaiset ovat aina halunneet tuhota muut rodut ja jos heitä ei &rdquo;nyt&rdquo; pysäytetä, valkoinen rotu joko tuhotaan sukupuuttoon tai orjuutetaan.&nbsp;&nbsp;</p><p>Mutta harva pitää näitä juutalaisuuden ikäviä uskonkohtia osoituksena juutalaisten pahuudesta, koska tiedämme, että uskonnot eivät ole ajassa pysähtyneitä ideologioita. Mutta myöskin sen, että suurimman osan juutalaisista ovat kunnollisia ihmisiä, jotka tulkitsevat uskontonsa hyvinkin pasifistisesti tai ovat jopa uskonnottomia. Emme myöskään korosta enää juutalaisuuden negatiivisia puolta, koska tiedämme mihin se pahimmillaan voi johtaa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Joku voi nyt väittää, että vaikka natsit käyttivätkin juutalaisten uskontoa heitä vastaan, niin eivät juutalaiset olleet oikeasti väkivaltaisia, mikä tekee natsien juutalaisvastaisuudesta &rdquo;irrationaalisempaa&rdquo; kuin muslimivastaisuudesta. Onhan paraikaa meneillään yli vuosikymmenen pitkä terrorismin vastainen sota, jossa yritetään kukistaa jihadistisia ryhmittymiä, jotka vannovat islamin nimeen.&nbsp;&nbsp;</p><p>Ikävä kyllä historia osoittaa, että 1900-luvun alussa juutalaisia pidettiin väkivaltaisina terroristeina. Esimerkiksi natsien &rdquo;Kristalliyöksi&rdquo; kutsuma pogromi alkoi siitä, että eräs juutalainen maahanmuuttaja tappoi natsivirkamiehen. Natsit käyttivät tätä poliittista murhaa juutalaisvastaisessa propagandassaan oikeuttaakseen väkivallan juutalaisia vastaan, joilla ei ollut mitään tekemistä koko tapauksen kanssa. Raskauttavaksi vielä koettiin se, että tämä juutalainen murhaaja oli kommunisti. 1900-luvun Euroopassa oli suhteellisen yleistä käsitys, että kaikki kommunistit olivat juutalaisia. Vaikka kommunismi ja äärivasemmistolaisuus yleensäkin ovat hyvin sekulaareja ideologioita ja niillä oli aikoinaan suurta kannatusta valtaväestön keskuudessa.&nbsp; 1900-luvun alussa Euroopassa tapahtui useita anarkistien ja kommunistien terrori-iskuja ja vallankaappausyrityksiä, joissa osa tekijöistä oli juutalaistaustaisia. Tämä kommunistien ja juutalaisten yhdistäminen yhdeksi &rdquo;juutalaisuhaksi&rdquo; oli niin vahva, että jopa modernin sionismin isä Theodor Herzl [3] mainitsi vuonna 1896 sen esimerkkinä juutalaisvastaisesta propagandasta. Nykyäänkin Suomen Sisun jäsenten kirjoittamassa kirjassa &rdquo;Sarastus. Kirja 1&rdquo; (2015) vähätellään holokaustia ja vihjaillaan Neuvostoliiton hirmutekojen olevan juutalaisten yritys hävittää valkoiset venäläiset. Tietenkin Pohjoismainen vastarintaliike menee pidemmälle juutalaisvihassaan. Välimaastossa on taas Suomi ensin, jonka jotkut jäsenet ovat esittäneet, että muslimien maahanmuutto on &ldquo;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Feg61PQgnlw&amp;t=1s">sionistien</a>&rdquo; tai &ldquo;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5Kt41LYSPyY">talmudialaisten</a>&rdquo; salaliitto. YouTube-linkit menisivät edellä mainittun lauseen sanoihin tekstin verkkoversiossa.</p><p>Tässä vaiheessa varmaan joku voi sanoa, että tämäkin käsitys perustuu valheeseen ja väärinkäsitykseen. Eiväthän juutalaiset kuitenkaan olleet maahanmuuttajia, vaan olivat asuneet Euroopassa tuhansia vuosia ja sulautuneet valtaväestöön. Ei heitä voi verrata nykyisiin muslimeihin, jotka ovat suhteellisen uusi maahanmuuttajaryhmä Euroopassa. Niin voisi luulla.&nbsp;</p><p>Michael Burleigh kuvaa hyvin kirjassaan &ldquo;Kolmas valtakunta. Uusi historia&rdquo; (2004), miten 1800-luvulla tuhansia juutalaisia pakeni Itä-Euroopan pogromeja Länsi-Eurooppaan. Nämä idän juutalaiset eivät osanneet länsieurooppalaisia kieliä tai tapoja, vaan olivat hyvinkin uskonnollisia, konservatiiveja, huonosti koulutettuja ja rutiköyhiä. Nopeasti Eurooppaan syntyi stereotypia &ldquo;likaisesta idän juutalaisesta&rdquo; joka oli &ldquo;valloittamassa&rdquo; Euroopan. Tilannetta pahensi sekin, että monet Länsi-Eurooppaan muuttaneet juutalaiset liittyivät äärivasemmistolaisiin järjestöihin ja syyllistyivät väkivaltaisuuksiin. Idästä tulleita juutalaisia inhottiin niin paljon, että jopa jotkut pitempää Euroopassa eläneet juutalaiset alkoivat inhota heitä. Monet integroituneet juutalaiset kannattivat Italian fasismia alussa [4], koska uskoivat sen olevan osa Italian yhdistymisprosessia, jossa kaikki italialaiset sulautuisivat yhdeksi kansaksi. Kaikki juutalaiset julistettiin kuitenkin ulkomaisiksi viholliseksi ja heitä alettiin syrjiä. Sama tapahtui Natsi-Saksassa. Rasistit ovat nimenomaan rasisteja, koska he yleistävät kokonaisia kansanryhmiä. Joten heille ei riitä, että luovut uskonnosta ja jopa kannatat heidän maahanmuuttovastaista politiikkaa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Timothy Snyder kuvaa kirjassaan &rdquo;Tappotanner: Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä.&rdquo; (2010), miten Hitler ei alun perin halunnut tappaa kaikkia juutalaisia, vaan suunnitteli ensin karkottavansa heidät Madagaskariin. Mutta kun Liittoutuneet julistivat hänelle sodan Puolan valloituksen jälkeen, suunnitelma karsiutui ja oli löydettävä jokin muu ratkaisu. Lopulta kuuluisa &rdquo;lopullinen ratkaisu&rdquo; löydettiin.&nbsp;</p><p>Eli natsit eivät alun perin nousseet suosioon sillä, että he halusivat tappaa juutalaisia, vaan koska he kiihottivat kansaa pitämään kaikkia juutalaisia huonosti integroituneina maahanmuuttajina, jotka eivät voisi koskaan olla osa saksalaista yhteiskuntaa. Se, mitä natsit ja saksalaiset eivät osanneet arvata, oli että kun joltain ihmisryhmältä riisutaan kaikki inhimillisyys, heille voidaan tehdä mitä tahansa, kuten kaasuttaa keskitysleirissä ja valmistaa heidän hiuksista tyynyjen pehmusteita&nbsp;</p><p>Erityisen mieleenpainuvaa oli Himmlerin yritys selittää vuonna 1945 Walter Schellenberg Masurille, miksi hän oli hävittämässä juutalaisia: &ldquo;<em>Juutalaiset sekaantuivat korviaan myöten tuohon Spartacus-kapinaan </em>[Saksassa vuonna 1919 tapahtunut kommunistinen kansannousu]<em>. Juutalaisethan olivat ulkomaalasia keskuudessamme, jotka herättivät levottomuutta. Useita kertoja heidät karkotettiin maasta, mutta he palasivat aina. Kun pääsimme valtaan, meille tarjoutui mahdollisuus ratkaista asia lopullisesti. Kannatin inhimillistä ratkaisua maastamuuttoa, mutta muut eivät hyväksyneet tätä.</em>&rdquo;. [5]&nbsp;</p><p>Suurin ero nykytilanteeseen ja 30-lukuun on se, ettei nykyään ole olemassa merkittävää kommunistista uhkaa, josta syyttää juutalaisia. Sen sijaan kaikki muslimit kehystetään potentiaalisina terroristeina tai jopa salaisena valloitusarmeijana, joka toteuttaa profeetta Muhammadin pitkää suunnitelmaa. Kommunismin uhan puute ei ole kuitenkaan estänyt nykyistä äärioikeistosta teeskentelevän, etteikö sellaista uhka olisi olemassa. Mutta suosituin taktiikka on kehystää antirasistit, valtamedia ja taloudellinen eliitti osaksi juutalaisen finanssikapitalisti George Soroksen ohjailema vasemmistolaista salaliittoa (kulttuurimarksismi). Tässä uudessa salaliitossa muslimit ovat vain juutalaisten väline. Jotkut toiset äärioikeistolaiset, kuten Breivik taas uskoi salaliittoteoriaan, jossa muslimit juonivat yhdessä EU:n kanssa. Ajatus &ldquo;ei-eurooppalaisista&rdquo; samanaikaisina terroristimaahanmuuttajina ja suurkapitalisteina on kuitenkin yhä olemassa.&nbsp;</p><p>Jopa juutalaisten seksuaalirikoksia käytettiin natsien propagandassa. Raiskauksien lisäksi myöskin &ldquo;kauhutarinoita&rdquo; juutalaisista &ldquo;viettelemässä puhdasverisiä&rdquo; saksalaisia naisia hyödynnettiin kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, kuten Burleighin kirjassa ilmenee.&nbsp;</p><p>Nykyiseen maahanmuuttoon liittyy todellisia ongelmia, mutta niitä tulisi käsitellä ilman yleistystä ja kiihottamista kansanryhmää vastaan, koska jos alamme demonisoida kaikkia muslimeita heidän uskontonsa takia, voimme hyvinkin todennäköisesti päätyä samaan tilanteeseen kuin Toisessa maailmansodassa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Rasismi ei ole paha, koska se loukkaa jonkun tunteita, vaan, koska haastamattomana se voi kasvaa kauhistuttaviin mittakaavoihin, joita kukaan ei voi hallita, vaikka pitäisi itseään kuinka moraalisesti rehdiksi. Se onkin masentavaa, että me tiedämme jo mihin rasismi voi lopulta johtaa, mutta kuitenkin merkittävä joukko ihmisiä innokkaasti haluaa toistaa historian.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Muita lähteitä&nbsp;<br />&nbsp;<br />[1] Breivik, Anders, 2083: A European Declaration of Independence, 2011&nbsp;&nbsp;</p><p>[2] Rydell, Anders, Kirjavarkaat: Natsi-Saksa kirjoitetun kulttuurin tuhoajana, Gummerrus, Helsinki, 2017&nbsp;&nbsp;</p><p>[3] Theodor, Herz, Juutalaisvaltio, Savukeidas kustannus, Turku, alun perin julkaistiin 1895, suomennos 2010&nbsp;</p><p>[4] Porttelli, Alessandro, Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944, Faros-kustannus Oy, Turku, 2012&nbsp;<br /><br />[5] Tamminen, Tapio, Himmler ja hänen suomalainen Buddhansa, Atena, EU, 2018&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oulun seksuaalirikoskohu on nostattanut taas tapettiin puheet maahanmuuttajien ”kulttuurisista tekijöistä” jotka olisivat osasyy rikollisten asenteistiin. Puheet kulttuurisista tekijöistä lähtevät eri tahoilla eri suuntiin, mutta yksi kestävimmistä mielipiteistä on, että islaminusko on syypää näitten rikollisten naisvastaisiin asenteisiin. Yleensä islaminvastaiseen retoriikkaan sekoittuu myöskin puheet uskonnon perimmäisestä väkivaltaisuudesta, joka on uhka länsimaiselle yhteiskuntajärjestykselle.  

Monet sanovat, että islamofobiaa ei ole olemassa, koska islam on uskonto, eikä rotu. En ala tässä pohtimaan termin ”islamofobian” semantiikkaa tai ottamaan kantaa maahanmuuttoon, vaan lähden siitä oletuksesta, että muslimit kärsivät rasismista. En puolusta tässä maahanmuuttajien tekemiä rikoksia, vaan sen sijaan argumentoin, että muslimivastaiset asenteet muistuttavat todella paljon 30-luvun antisemitismiä. Tarkastelen tässä artikkelissa natsien juutalaisvastaista propagandaa ja vertaan sitä muslimivastaiseen. 

Ensimmäinen on islamin kritiikki. Uskonnon kritiikissä sinänsä ei ole mitään rasistista tai väärin, mutta jotkut rasistiset tahot verhoavat oman rasistisuutensa islamin kritiikkiin. Yleisin tapa on poimia islamin pyhistä teksteistä säkeitä, joita nykystandardeissa pidetään totalitaristisina ja rasistisina. Sinänsä näitten säkeitten kritisointi ei ole ongelma, mutta rasistiset tahot laajentavat säkeitten kritiikin kokonaisen uskonnon kannattajien kritiikiksi. Esimerkiksi sanomalla, että koska islamin pyhissä teksteissä on väkivaltaisia, imperialistisia, sovinistisia ja rasistisia säkeitä, kaikki muslimit ovat potentiaalisia terroristeja tai, että nämä ovat kaikki salaliitossa keskenään valloittaakseen maailman. Mauttomimmat rasistit vielä kutsuvat muslimeja ”tämän päivän natseiksi” ja sen takia heidät pitää pysäyttää.  

Esimerkiksi norjalainen terroristi Breivik [1] uskoi nimenomaan muslimien maailmanlaajuiseen salaliittoon, jolla nämä pyrkivät valloittamaan Euroopan. Hän aikoi ehkäistä sen väkivalloin. Manifestissa hän pyrkii ”todistamaan” muslimien perimmäisen pahuuden lainaamalla islamin pyhien tekstien väkivaltaisia säkeitä ja viittaamalla historiallisiin sotiin eurooppalaisten ja muslimien välillä.  

Natsit tekivät tismalleen samoin. Yleisesti tiedetään, että natsit väittivät juutalaisten olevan rikkaita kapitalisteja, jotka olivat keskenään maailmanlaajuisessa salaliitossa tuhotakseen valkoisen rodun. Kuitenkin tämä oli vain yksi osa natsipropagandasta. Yleisintä oli itse juutalaisuuden kritiikki. Yhä nykyäänkin löytää uusnatseja, jotka sanovat ”tietääksesi miksi me [uusnatsit] vihaamme juutalaisia, lue vain Tooraa ja tiedät” mikä on sattumalta yksi tapa, jolla nykyiset muslimivastaiset rasistit yrittävät perustella muslimivihansa.  

Natseilla oli juutalaisuuteen erikoistuneita ihmisiä, kuten Natsipropagandalehden Der Stürmerin toimittajat Julius Streicher ja Johannes Pohl tai Hitlerin hovifilosofi Alfred Rosenberg [2], jotka kävivät läpi juutalaisten pyhiä tekstejä, löytääkseen sieltä viitteitä juutalaisten ”pahuudesta”. Tähän tarkoitukseen sopivia säkeitä löytyi.  

Juutalaisuuden pyhissä teksteissä on tosiaan nykystandardeissa rasistisia, sovinistisia ja imperialistisia säkeitä, kuten on kristinuskossakin. Natsit käyttivätkin näitä säkeitä ”todistaakseen” että juutalaiset ovat aina halunneet tuhota muut rodut ja jos heitä ei ”nyt” pysäytetä, valkoinen rotu joko tuhotaan sukupuuttoon tai orjuutetaan.  

Mutta harva pitää näitä juutalaisuuden ikäviä uskonkohtia osoituksena juutalaisten pahuudesta, koska tiedämme, että uskonnot eivät ole ajassa pysähtyneitä ideologioita. Mutta myöskin sen, että suurimman osan juutalaisista ovat kunnollisia ihmisiä, jotka tulkitsevat uskontonsa hyvinkin pasifistisesti tai ovat jopa uskonnottomia. Emme myöskään korosta enää juutalaisuuden negatiivisia puolta, koska tiedämme mihin se pahimmillaan voi johtaa.  

Joku voi nyt väittää, että vaikka natsit käyttivätkin juutalaisten uskontoa heitä vastaan, niin eivät juutalaiset olleet oikeasti väkivaltaisia, mikä tekee natsien juutalaisvastaisuudesta ”irrationaalisempaa” kuin muslimivastaisuudesta. Onhan paraikaa meneillään yli vuosikymmenen pitkä terrorismin vastainen sota, jossa yritetään kukistaa jihadistisia ryhmittymiä, jotka vannovat islamin nimeen.  

Ikävä kyllä historia osoittaa, että 1900-luvun alussa juutalaisia pidettiin väkivaltaisina terroristeina. Esimerkiksi natsien ”Kristalliyöksi” kutsuma pogromi alkoi siitä, että eräs juutalainen maahanmuuttaja tappoi natsivirkamiehen. Natsit käyttivät tätä poliittista murhaa juutalaisvastaisessa propagandassaan oikeuttaakseen väkivallan juutalaisia vastaan, joilla ei ollut mitään tekemistä koko tapauksen kanssa. Raskauttavaksi vielä koettiin se, että tämä juutalainen murhaaja oli kommunisti. 1900-luvun Euroopassa oli suhteellisen yleistä käsitys, että kaikki kommunistit olivat juutalaisia. Vaikka kommunismi ja äärivasemmistolaisuus yleensäkin ovat hyvin sekulaareja ideologioita ja niillä oli aikoinaan suurta kannatusta valtaväestön keskuudessa.  1900-luvun alussa Euroopassa tapahtui useita anarkistien ja kommunistien terrori-iskuja ja vallankaappausyrityksiä, joissa osa tekijöistä oli juutalaistaustaisia. Tämä kommunistien ja juutalaisten yhdistäminen yhdeksi ”juutalaisuhaksi” oli niin vahva, että jopa modernin sionismin isä Theodor Herzl [3] mainitsi vuonna 1896 sen esimerkkinä juutalaisvastaisesta propagandasta. Nykyäänkin Suomen Sisun jäsenten kirjoittamassa kirjassa ”Sarastus. Kirja 1” (2015) vähätellään holokaustia ja vihjaillaan Neuvostoliiton hirmutekojen olevan juutalaisten yritys hävittää valkoiset venäläiset. Tietenkin Pohjoismainen vastarintaliike menee pidemmälle juutalaisvihassaan. Välimaastossa on taas Suomi ensin, jonka jotkut jäsenet ovat esittäneet, että muslimien maahanmuutto on “sionistien” tai “talmudialaisten” salaliitto. YouTube-linkit menisivät edellä mainittun lauseen sanoihin tekstin verkkoversiossa.

Tässä vaiheessa varmaan joku voi sanoa, että tämäkin käsitys perustuu valheeseen ja väärinkäsitykseen. Eiväthän juutalaiset kuitenkaan olleet maahanmuuttajia, vaan olivat asuneet Euroopassa tuhansia vuosia ja sulautuneet valtaväestöön. Ei heitä voi verrata nykyisiin muslimeihin, jotka ovat suhteellisen uusi maahanmuuttajaryhmä Euroopassa. Niin voisi luulla. 

Michael Burleigh kuvaa hyvin kirjassaan “Kolmas valtakunta. Uusi historia” (2004), miten 1800-luvulla tuhansia juutalaisia pakeni Itä-Euroopan pogromeja Länsi-Eurooppaan. Nämä idän juutalaiset eivät osanneet länsieurooppalaisia kieliä tai tapoja, vaan olivat hyvinkin uskonnollisia, konservatiiveja, huonosti koulutettuja ja rutiköyhiä. Nopeasti Eurooppaan syntyi stereotypia “likaisesta idän juutalaisesta” joka oli “valloittamassa” Euroopan. Tilannetta pahensi sekin, että monet Länsi-Eurooppaan muuttaneet juutalaiset liittyivät äärivasemmistolaisiin järjestöihin ja syyllistyivät väkivaltaisuuksiin. Idästä tulleita juutalaisia inhottiin niin paljon, että jopa jotkut pitempää Euroopassa eläneet juutalaiset alkoivat inhota heitä. Monet integroituneet juutalaiset kannattivat Italian fasismia alussa [4], koska uskoivat sen olevan osa Italian yhdistymisprosessia, jossa kaikki italialaiset sulautuisivat yhdeksi kansaksi. Kaikki juutalaiset julistettiin kuitenkin ulkomaisiksi viholliseksi ja heitä alettiin syrjiä. Sama tapahtui Natsi-Saksassa. Rasistit ovat nimenomaan rasisteja, koska he yleistävät kokonaisia kansanryhmiä. Joten heille ei riitä, että luovut uskonnosta ja jopa kannatat heidän maahanmuuttovastaista politiikkaa.  

Timothy Snyder kuvaa kirjassaan ”Tappotanner: Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä.” (2010), miten Hitler ei alun perin halunnut tappaa kaikkia juutalaisia, vaan suunnitteli ensin karkottavansa heidät Madagaskariin. Mutta kun Liittoutuneet julistivat hänelle sodan Puolan valloituksen jälkeen, suunnitelma karsiutui ja oli löydettävä jokin muu ratkaisu. Lopulta kuuluisa ”lopullinen ratkaisu” löydettiin. 

Eli natsit eivät alun perin nousseet suosioon sillä, että he halusivat tappaa juutalaisia, vaan koska he kiihottivat kansaa pitämään kaikkia juutalaisia huonosti integroituneina maahanmuuttajina, jotka eivät voisi koskaan olla osa saksalaista yhteiskuntaa. Se, mitä natsit ja saksalaiset eivät osanneet arvata, oli että kun joltain ihmisryhmältä riisutaan kaikki inhimillisyys, heille voidaan tehdä mitä tahansa, kuten kaasuttaa keskitysleirissä ja valmistaa heidän hiuksista tyynyjen pehmusteita 

Erityisen mieleenpainuvaa oli Himmlerin yritys selittää vuonna 1945 Walter Schellenberg Masurille, miksi hän oli hävittämässä juutalaisia: “Juutalaiset sekaantuivat korviaan myöten tuohon Spartacus-kapinaan [Saksassa vuonna 1919 tapahtunut kommunistinen kansannousu]. Juutalaisethan olivat ulkomaalasia keskuudessamme, jotka herättivät levottomuutta. Useita kertoja heidät karkotettiin maasta, mutta he palasivat aina. Kun pääsimme valtaan, meille tarjoutui mahdollisuus ratkaista asia lopullisesti. Kannatin inhimillistä ratkaisua maastamuuttoa, mutta muut eivät hyväksyneet tätä.”. [5] 

Suurin ero nykytilanteeseen ja 30-lukuun on se, ettei nykyään ole olemassa merkittävää kommunistista uhkaa, josta syyttää juutalaisia. Sen sijaan kaikki muslimit kehystetään potentiaalisina terroristeina tai jopa salaisena valloitusarmeijana, joka toteuttaa profeetta Muhammadin pitkää suunnitelmaa. Kommunismin uhan puute ei ole kuitenkaan estänyt nykyistä äärioikeistosta teeskentelevän, etteikö sellaista uhka olisi olemassa. Mutta suosituin taktiikka on kehystää antirasistit, valtamedia ja taloudellinen eliitti osaksi juutalaisen finanssikapitalisti George Soroksen ohjailema vasemmistolaista salaliittoa (kulttuurimarksismi). Tässä uudessa salaliitossa muslimit ovat vain juutalaisten väline. Jotkut toiset äärioikeistolaiset, kuten Breivik taas uskoi salaliittoteoriaan, jossa muslimit juonivat yhdessä EU:n kanssa. Ajatus “ei-eurooppalaisista” samanaikaisina terroristimaahanmuuttajina ja suurkapitalisteina on kuitenkin yhä olemassa. 

Jopa juutalaisten seksuaalirikoksia käytettiin natsien propagandassa. Raiskauksien lisäksi myöskin “kauhutarinoita” juutalaisista “viettelemässä puhdasverisiä” saksalaisia naisia hyödynnettiin kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, kuten Burleighin kirjassa ilmenee. 

Nykyiseen maahanmuuttoon liittyy todellisia ongelmia, mutta niitä tulisi käsitellä ilman yleistystä ja kiihottamista kansanryhmää vastaan, koska jos alamme demonisoida kaikkia muslimeita heidän uskontonsa takia, voimme hyvinkin todennäköisesti päätyä samaan tilanteeseen kuin Toisessa maailmansodassa.  

Rasismi ei ole paha, koska se loukkaa jonkun tunteita, vaan, koska haastamattomana se voi kasvaa kauhistuttaviin mittakaavoihin, joita kukaan ei voi hallita, vaikka pitäisi itseään kuinka moraalisesti rehdiksi. Se onkin masentavaa, että me tiedämme jo mihin rasismi voi lopulta johtaa, mutta kuitenkin merkittävä joukko ihmisiä innokkaasti haluaa toistaa historian.   

Muita lähteitä 
 
[1] Breivik, Anders, 2083: A European Declaration of Independence, 2011  

[2] Rydell, Anders, Kirjavarkaat: Natsi-Saksa kirjoitetun kulttuurin tuhoajana, Gummerrus, Helsinki, 2017  

[3] Theodor, Herz, Juutalaisvaltio, Savukeidas kustannus, Turku, alun perin julkaistiin 1895, suomennos 2010 

[4] Porttelli, Alessandro, Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944, Faros-kustannus Oy, Turku, 2012 

[5] Tamminen, Tapio, Himmler ja hänen suomalainen Buddhansa, Atena, EU, 2018 

]]>
35 http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269395-vanhat-keinot-uusi-vihan-kohde-islamofobian-juutalaisvastaiset-juuret#comments Antisemitismi Islamofobia Juutalaisvastaisuus Natsi-kortti Rasismi Sun, 10 Feb 2019 12:56:05 +0000 Sami Eerola http://samieerola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269395-vanhat-keinot-uusi-vihan-kohde-islamofobian-juutalaisvastaiset-juuret
HYVÄÄ KÄYTÖSTÄ KAIKILLE! http://kikkismikkola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269071-hyaa-kaytosta-kaikille <p>HYVÄÄ KÄYTÖSTÄ KAIKILLE!</p><p>Holokaustin muistopäivän jälkimainingeissa tuli mieleen, että eipä ole muukalaisviha kaukana meistäkään. Holokaustissahan tapettiin juutalaisia, mutta myös slaaveja, romaneja, natsien aatteellisia vastustajia, mustia, homoseksuaaleja, kehitysvammaisia, psyykkisesti sairaita, vapaamuurareita, jehovantodistajia&hellip;</p><p>&rdquo;Ei koske meitä&rdquo;, kuulen korvissani monen lukijan kommentin ja muistan viime päivien tapahtumia.<br />Viime lauantaina Kuopion torilla eräs mies aloitti keskustelun ja melkeinpä lähtösanoikseen sanoi toivovansa ja odottavansa sitä, että joku menisi tappamaan muutaman kansanedustajan ja pistävän kuulan kalloon maahanmuuttajille. Reilu viikko sitten Joensuun kadulla nainen huuteli kovaan ääneen kadulla kulkevalle maahanmuuttajapojalle &rdquo;Te raiskaatte naiset, menkää pois!&rdquo; Itsenäisyyspäivän juhlien aikaan natsiliput liehuivat ja Helsingin juutalainen seurakunta joutuu pelkäämään tänäkin päivänä turvallisuutensa puolesta.</p><p>Meidän kaduntallaajan mielestä on varmasti paljon asioita, joita emme pidä välttämättä hyvinä asioina. Hyvä onkin epäkohdista ja rakentavista ratkaisuista keskustella. Olkoon silti käytöksemme toisia ihmisiä kohtaan kaduilla kunnioittavaa, olipa mielipiteemme mikä vain. Jokainen ihminen on arvokas itsessään. Viha ei saa aikaan mitään hyvää maailmassa, siinä käy yleensä päinvastoin.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kikkis Mikkola</p><p><br />Päiväkodin johtaja, muusikko, kaupunginvaltuutettu</p><p>Eduskuntavaaliehdokas (KD)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> HYVÄÄ KÄYTÖSTÄ KAIKILLE!

Holokaustin muistopäivän jälkimainingeissa tuli mieleen, että eipä ole muukalaisviha kaukana meistäkään. Holokaustissahan tapettiin juutalaisia, mutta myös slaaveja, romaneja, natsien aatteellisia vastustajia, mustia, homoseksuaaleja, kehitysvammaisia, psyykkisesti sairaita, vapaamuurareita, jehovantodistajia…

”Ei koske meitä”, kuulen korvissani monen lukijan kommentin ja muistan viime päivien tapahtumia.
Viime lauantaina Kuopion torilla eräs mies aloitti keskustelun ja melkeinpä lähtösanoikseen sanoi toivovansa ja odottavansa sitä, että joku menisi tappamaan muutaman kansanedustajan ja pistävän kuulan kalloon maahanmuuttajille. Reilu viikko sitten Joensuun kadulla nainen huuteli kovaan ääneen kadulla kulkevalle maahanmuuttajapojalle ”Te raiskaatte naiset, menkää pois!” Itsenäisyyspäivän juhlien aikaan natsiliput liehuivat ja Helsingin juutalainen seurakunta joutuu pelkäämään tänäkin päivänä turvallisuutensa puolesta.

Meidän kaduntallaajan mielestä on varmasti paljon asioita, joita emme pidä välttämättä hyvinä asioina. Hyvä onkin epäkohdista ja rakentavista ratkaisuista keskustella. Olkoon silti käytöksemme toisia ihmisiä kohtaan kaduilla kunnioittavaa, olipa mielipiteemme mikä vain. Jokainen ihminen on arvokas itsessään. Viha ei saa aikaan mitään hyvää maailmassa, siinä käy yleensä päinvastoin. 

 

Kikkis Mikkola


Päiväkodin johtaja, muusikko, kaupunginvaltuutettu

Eduskuntavaaliehdokas (KD)

 

 

 

 

]]>
0 Antisemitismi Muukalaisviha Rasismi Mon, 04 Feb 2019 20:53:12 +0000 Kikkis Mikkola http://kikkismikkola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269071-hyaa-kaytosta-kaikille
Onko Suomi rasistinen maa http://jounitirkkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267819-onko-suomi-rasistinen-maa <p>Kahdessatoista Euroopan unionin jäsenmaassa tehtiin juuri tutkimus nimeltä being black in the EU. Tässä tutkimuksessa Suomi rankattiin Euroopan rasistisimmaksi maaksi. Suomesta tähän tutkimukseen osallistui noin 500 vastaajaa. Hieman samaa aihetta sivuaa ammattikorkeakoulu Diak:n työnimi -kampanja. Tässä kampanjassa neljä media-alan henkilöä haki töitä romani nimellä, mutta käyttäen omaa CV:ä. Kun kutsuja työhaastatteluun ei tullut, tämän oletettiin automaattisesti johtuvan rasismista.</p><p>Tässä Euroopan unionin tutkimuksessa on sellainen ongelma, että se ei täytä tieteellisen työn kriteereitä koska otanta on niin suppea. Viidensadan ihmisen perusteella ei voida sanoa että yli 5 miljoonaa suomalaista on punaniskoja. Tässä Diak:n työnimi -kampanjassa on vähän samanlainen ongelma. Kun henkilö jolla on 20 vuotta työkokemusta mm. televisiotyöstä ja suurista mediataloista, hakee töitä ja kun työnantaja googlettaa tätä nimeä mitä hän löytää? Hän ei löydä mitään vaikka media-alalla kaikki tuntevat toisensa. Sitten kun jekutus ei onnistu työnantajaa on hyvin helppo syyttää rasismista.</p><p>Näissä tutkimuksissa ja kyselyissä on sellainen mielenkiintoinen piirre, että kun lähdetään hakemaan jotain tiettyä vastausta se yleensä myös saadaan. Mikäli kysymyksen asettelu on: &quot;Suomi on rasistinen maa, onhan&quot;. Niin vastaus kysymykseen on yleensä aina kyllä. Tälläiset tutkimukset ovat nollatutkimusta parhaimmillaan. Kun minä luin sairaanhoitajaksi, meille korostettiin kolmen vuoden ajan lähdekritiikin merkitystä. Esimerkiksi minun opinnäytetyötäni ei oltaisi koskaan hyväksytty niin pienellä otannalla kun tämä Euroopan unionin jäsenmaissa tehty tutkimus on tehty, koska se koskee yli viittä miljoonaa suomalaista.</p><p>Vaikuttaa siltä että kun tutkimuksen aiheena on rasismi, niin kukaan ei kysy mitään lähdekritiikin perään. Tälläisillä tutkimuksilla ei olekkaan tarkoitus tehdä tieteellisesti merkittävää tutkimusta vaan päämäärä on puhtaasti poliittinen. Tarkoituksena on saada aikaan ihmisille huono omatunto. Näin poliitikot pystyvät paremmin perustelemaan miksi he nostavat pakolaiskiintiötä, miksi he laittavat lisää rahaa kehitysapuun tai rasismin vastaiseen työhön. Rasismin vastainen työ tarkoittaa käytännössä sitä, että vääristä mielipiteistä jaetaan sosiaalisessa mediassa julkaisukieltoja.</p><p>Minä kehoitan teitä kaikkia lähdekritiikkiin, etenkin näin vaalien alla. Ota selvää onko lähde luotettava, onko otanta tarpeeksi laaja, onko tutkimuksen tekijällä poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä. Esimerkiksi tämä blogi on puhtaasti poliittinen blogi ja tällä on poliittinen päämäärä. Mitä taas tulee rasismiin niin Oulussa on juuri paljastunut koko maata järkyttänyt lasten hyväksikäyttö rinki, jota pyöritti maahan turvapaikanhakijoina tulleet henkilöt. Tämän lisäksi Loimaalla ja Uuraisissa linja-auto yritettiin ohjata vastaantulevan kaistalle. Näissä molemmissa tapauksissa epäilty oli tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja saanut hakemukseen kielteisen päätöksen.</p><p>Minä en ole nähnyt yhtään ainoaa mielenilmaisua näiden tapausten johdosta. Ei minkäänlaisia protesteja toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa ihmiset lähtevät barrikaadeille jo sen jälkeen kun poliitikot ilmoittavat nostavansa bensan hintaa. Suomalaiset sietävät roistomaista käytöstä paljon pidempään kuin muut kansat. Toisaalta kun suomalaiselta pinna katkeaa, se katkeaa lopullisesti. Sekään ei ole pelkästään aina hyvä asia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kahdessatoista Euroopan unionin jäsenmaassa tehtiin juuri tutkimus nimeltä being black in the EU. Tässä tutkimuksessa Suomi rankattiin Euroopan rasistisimmaksi maaksi. Suomesta tähän tutkimukseen osallistui noin 500 vastaajaa. Hieman samaa aihetta sivuaa ammattikorkeakoulu Diak:n työnimi -kampanja. Tässä kampanjassa neljä media-alan henkilöä haki töitä romani nimellä, mutta käyttäen omaa CV:ä. Kun kutsuja työhaastatteluun ei tullut, tämän oletettiin automaattisesti johtuvan rasismista.

Tässä Euroopan unionin tutkimuksessa on sellainen ongelma, että se ei täytä tieteellisen työn kriteereitä koska otanta on niin suppea. Viidensadan ihmisen perusteella ei voida sanoa että yli 5 miljoonaa suomalaista on punaniskoja. Tässä Diak:n työnimi -kampanjassa on vähän samanlainen ongelma. Kun henkilö jolla on 20 vuotta työkokemusta mm. televisiotyöstä ja suurista mediataloista, hakee töitä ja kun työnantaja googlettaa tätä nimeä mitä hän löytää? Hän ei löydä mitään vaikka media-alalla kaikki tuntevat toisensa. Sitten kun jekutus ei onnistu työnantajaa on hyvin helppo syyttää rasismista.

Näissä tutkimuksissa ja kyselyissä on sellainen mielenkiintoinen piirre, että kun lähdetään hakemaan jotain tiettyä vastausta se yleensä myös saadaan. Mikäli kysymyksen asettelu on: "Suomi on rasistinen maa, onhan". Niin vastaus kysymykseen on yleensä aina kyllä. Tälläiset tutkimukset ovat nollatutkimusta parhaimmillaan. Kun minä luin sairaanhoitajaksi, meille korostettiin kolmen vuoden ajan lähdekritiikin merkitystä. Esimerkiksi minun opinnäytetyötäni ei oltaisi koskaan hyväksytty niin pienellä otannalla kun tämä Euroopan unionin jäsenmaissa tehty tutkimus on tehty, koska se koskee yli viittä miljoonaa suomalaista.

Vaikuttaa siltä että kun tutkimuksen aiheena on rasismi, niin kukaan ei kysy mitään lähdekritiikin perään. Tälläisillä tutkimuksilla ei olekkaan tarkoitus tehdä tieteellisesti merkittävää tutkimusta vaan päämäärä on puhtaasti poliittinen. Tarkoituksena on saada aikaan ihmisille huono omatunto. Näin poliitikot pystyvät paremmin perustelemaan miksi he nostavat pakolaiskiintiötä, miksi he laittavat lisää rahaa kehitysapuun tai rasismin vastaiseen työhön. Rasismin vastainen työ tarkoittaa käytännössä sitä, että vääristä mielipiteistä jaetaan sosiaalisessa mediassa julkaisukieltoja.

Minä kehoitan teitä kaikkia lähdekritiikkiin, etenkin näin vaalien alla. Ota selvää onko lähde luotettava, onko otanta tarpeeksi laaja, onko tutkimuksen tekijällä poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä. Esimerkiksi tämä blogi on puhtaasti poliittinen blogi ja tällä on poliittinen päämäärä. Mitä taas tulee rasismiin niin Oulussa on juuri paljastunut koko maata järkyttänyt lasten hyväksikäyttö rinki, jota pyöritti maahan turvapaikanhakijoina tulleet henkilöt. Tämän lisäksi Loimaalla ja Uuraisissa linja-auto yritettiin ohjata vastaantulevan kaistalle. Näissä molemmissa tapauksissa epäilty oli tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja saanut hakemukseen kielteisen päätöksen.

Minä en ole nähnyt yhtään ainoaa mielenilmaisua näiden tapausten johdosta. Ei minkäänlaisia protesteja toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa ihmiset lähtevät barrikaadeille jo sen jälkeen kun poliitikot ilmoittavat nostavansa bensan hintaa. Suomalaiset sietävät roistomaista käytöstä paljon pidempään kuin muut kansat. Toisaalta kun suomalaiselta pinna katkeaa, se katkeaa lopullisesti. Sekään ei ole pelkästään aina hyvä asia.

]]>
15 http://jounitirkkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267819-onko-suomi-rasistinen-maa#comments Lähdekritiikki Perussuomalaiset Politiikka Rasismi Thu, 17 Jan 2019 11:00:31 +0000 Jouni Tirkkonen http://jounitirkkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267819-onko-suomi-rasistinen-maa
Tilastollinen yliedustus ja muukalaisviha. http://kuoppari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267812-tilastollinen-yliedustus-ja-muukalaisviha <p>Somessa on viime aikoina tullut vastaan sellaisia julkilausumia, joita edes välttävällä omallatunnolla varustettu kansalainen ei olisi vielä muutama vuosikymmen sitte kehdannut julkisesti kannattaa, saatika itse lausua.</p><p>Näiden vihapuheiden taustalla on pakolaisten yliedustus seksuaalirikoksissa, tilastollinen yliedustus varmasti on olemassa, mutta se ei oikeuta rasismiin. Jos ihmisiä kohdeltaisiin tilastojen mukaan, vainojen ja syrjinnän kohteeksi tulisi asettaa myös pedofilian uhrit (ovat myös yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöinä), keski-ikäiset alkoholisoituneet miehet (yliedustettuina tapoissa), kaljut miehet (yliedustettuina rasistisissa rikoksissa), uskonnolliset ihmiset (vankiloissa teisteillä on vahva yliedustus), sotaveteraanit (aiemmin yliedustus väkivaltarikoksissa), suomalaiset siirtolaiset (yliedustus ruotsin väkivaltarikoksissa), romanit (yliedustus varkauksissa), köyhät (yliedustus lähes kaikissa rikoksissa), lestadiolaiset ja katolilaiset (yliedustus pedofilian salailussa), perussuomalaiset kansanedustajat? (yliedustus tuomion saaneissa kansalaisissa).&nbsp;Listaa voisi jatkaa loputtomasti.</p><p>Kyllä, tietyistä maista tulevilla pakolaisilla on yliedustus seksuaalirikoksissa Suomessa. Kyllä, asiasta saa olla huolissaan ja ei ole väärin asiasta puhua.</p><p>Ei, yliedustus rikostilastoissa ei oikeuta rasismiin, saatika vainoamiseen. Viattomien jo valmiiksi traumatisoituneiden ihmisten sulkeminen muun yhteiskunnan ulkopuolelle ainoastaan pahentaa tilannetta.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Somessa on viime aikoina tullut vastaan sellaisia julkilausumia, joita edes välttävällä omallatunnolla varustettu kansalainen ei olisi vielä muutama vuosikymmen sitte kehdannut julkisesti kannattaa, saatika itse lausua.

Näiden vihapuheiden taustalla on pakolaisten yliedustus seksuaalirikoksissa, tilastollinen yliedustus varmasti on olemassa, mutta se ei oikeuta rasismiin. Jos ihmisiä kohdeltaisiin tilastojen mukaan, vainojen ja syrjinnän kohteeksi tulisi asettaa myös pedofilian uhrit (ovat myös yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöinä), keski-ikäiset alkoholisoituneet miehet (yliedustettuina tapoissa), kaljut miehet (yliedustettuina rasistisissa rikoksissa), uskonnolliset ihmiset (vankiloissa teisteillä on vahva yliedustus), sotaveteraanit (aiemmin yliedustus väkivaltarikoksissa), suomalaiset siirtolaiset (yliedustus ruotsin väkivaltarikoksissa), romanit (yliedustus varkauksissa), köyhät (yliedustus lähes kaikissa rikoksissa), lestadiolaiset ja katolilaiset (yliedustus pedofilian salailussa), perussuomalaiset kansanedustajat? (yliedustus tuomion saaneissa kansalaisissa). Listaa voisi jatkaa loputtomasti.

Kyllä, tietyistä maista tulevilla pakolaisilla on yliedustus seksuaalirikoksissa Suomessa. Kyllä, asiasta saa olla huolissaan ja ei ole väärin asiasta puhua.

Ei, yliedustus rikostilastoissa ei oikeuta rasismiin, saatika vainoamiseen. Viattomien jo valmiiksi traumatisoituneiden ihmisten sulkeminen muun yhteiskunnan ulkopuolelle ainoastaan pahentaa tilannetta.

 

]]>
7 http://kuoppari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267812-tilastollinen-yliedustus-ja-muukalaisviha#comments Etninen tilastointi Haittamaahanmuutto Rasismi Rikostilastot Thu, 17 Jan 2019 09:32:11 +0000 Ari Kuoppa-aho http://kuoppari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267812-tilastollinen-yliedustus-ja-muukalaisviha